Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 27.10.2021

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

AGIL 100 EC

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

propakvizafop

10

38083027

111479-05-1

 

Formulacija:

koncentrat za emulzijo (EC)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS08, GHS09

Opozorilna beseda:

Nevarno

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

ADAMA Agriculture B.V.

Zastopnik, distributer:

KARSIA, kmetijska proizvodnja, proizvodnja vin, trgovina, izvoz-uvoz, Dutovlje, d.o.o. Poslovalnica Ljubljana,Tržaška cesta 132,Ljubljana

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.10.2023

 

Uporaba na:

VICFX: bob (Vicia faba L.); BRSOK: brokoli (Brassica oleracea convar. botrytis var. cymosa); ALLCE: čebula (Allium cepa L.); ALLSA: česen (Allium sativum L.); BRSOL: glavnato zelje (Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.); 1DAUG: korenje (Daucus L.); BEAVC: krmna pesa (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. alba); PIBSX: krmni grah (Pisum sativum (krmni grah)); SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.); PHSVX: navadni fižol (Phaseolus vulgaris L.); BRSNN: oljna ogrščica (Brassica napus subsp. oleifera); BEAVD: rdeča pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. conditiva ALEF.); BEAVA: sladkorna pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. altissima DOELL. planted beet); BRSRR: strniščna repa (Brassica rapa L. subsp. rapa (DC.) METZG.); ALLAS: šalotka (Allium cepa L. var. ascalonicum)

Uporaba proti:

GGGAN: enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel); AVEFA: gluhi oves (Avena fatua L.); BROST: jalova stoklasa (Bromus sterilis); DIGSA: krvavordeča srakonja (Digitaria sanguinalis (L.) SCOP.); LOLMU: laška ljuljka (Lolium multiflorum); POATR: latovka (Poa L.); 1SETG: muhvič (Setaria P.B.); ECHCG: navadna kostreba (Echinochloa crus-galli (L.) P.BEAUV.); TRZAX: navadna pšenica (Triticum aestivum); HORVX: navadni ječmen (Hordeum vulgare); AVESA: navadni oves (Avena sativa); APESV: navadni srakoperec (Apera spica-venti (L.) BEAUV.); ALOMY: njivski lisičji rep (Alopecurus myosuroides HUDS.); AGRRE: plazeča pirnica (Elymus repens (Linnaeus) Gould); NNNGG: samonikla žita (samonikla žita); LOLPE: trpežna ljuljka (Lolium perenne L.); GGGPE: večletni ozkolistni plevel (večletni ozkolistni plevel)

Opozorila in obvestila:

EUH208: Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H304: Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. ; H319: Povzroča hudo draženje oči. ; H332: Zdravju škodljivo pri vdihavanju.; H351: Sum povzročitve raka.; H411: Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P202: Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi. ; P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.; P271: Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P301+P310: PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P304+P340: PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.; P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.Nadalj. z izpiranjem; P308+P313: Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P312: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P331: NE izzvati bruhanja. ; P337+P313: Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

bob: 60 dni, brokoli: 60 dni, čebula: 30 dni, česen: 30 dni, glavnato zelje: 60 dni, korenje: 30 dni, krmna pesa: 60 dni, krmni grah: 60 dni, krompir: 30 dni, navadni fižol: 60 dni, oljna ogrščica: 90 dni, rdeča pesa: 45 dni, sladkorna pesa: 60 dni, strniščna repa: 60 dni, šalotka: 30 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

327-02-127/01

16.3.2001

14.4.2014

Sprememba

327-02-223/03

24.7.2003

14.4.2014

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

3433-359/06/13

4.12.2006

31.12.2007

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

3433-359/06/7

23.5.2006

31.12.2006

Sprememba

327-02-127/01/3

27.11.2009

14.4.2014

Začasno podaljšanje

327-02-127/01/7

27.12.2010

14.4.2014

Sprememba

3433-48/11/2

13.6.2011

14.4.2014

Podaljšanje

U34330-81/14/4

15.4.2014

31.10.2023

Sprememba

U34330-49/14/2

4.8.2014

31.10.2023

Sprememba

U34330-81/14/14

26.4.2019

31.10.2023

Podaljšanje

U34330-1/20/30

15.10.2020

31.10.2023

Podaljšanje

U34330-1/21/14

13.10.2021

31.10.2023


| |