Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 6.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

VALIS F

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

folpet

48

38082080

133-07-3FRAC: M/M04

valifenalat

6

38082080

283159-90-0FRAC: H/40

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

GHS05, GHS07, GHS08, GHS09

Opozorilna beseda:

Nevarno

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

Belchim Crop Protection N.V./S.A.

Zastopnik, distributer:

BELCHIM CROP PROTECTION SI D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

KZ AGRARIA KOPER, Z.O.O., KOPER

Datum veljavnosti:

31.7.2023

 

Uporaba na:

VITVI: trta (za namizno in vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.)

Uporaba proti:

PLASVI: peronospora vinske trte (Plasmopara viticola (BERK. & M.A.CURTIS) BERL. & DE TONI in SACC.)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. ; H318: Povzroča hude poškodbe oči. ; H351: Sum povzročitve raka.; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.Nadalj. z izpiranjem; P308+P313: Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P310: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P333+P313: Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P362+P364: Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

trta (za namizno in vinsko grozdje): 28 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

3433-571/09/16

28.12.2011

19.11.2020

Sprememba

3433-571/09/22

10.6.2013

19.11.2020

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-82/14/14

8.4.2014

28.12.2014

Začasno podaljšanje

U34330-214/14/2

10.12.2014

19.11.2020

Sprememba

U34330-104/15/6

30.7.2015

19.11.2020

Začasno podaljšanje

U34330-214/14/7

1.12.2015

19.11.2020

Podaljšanje

U34330-214/14/9

22.12.2016

19.11.2020

Podaljšanje

U34330-214/14/11

1.12.2017

19.11.2020

Podaljšanje

U34330-214/14/12

10.12.2018

19.11.2020

Sprememba

U34330-8/19/2

30.1.2019

19.11.2020

Podaljšanje

U34330-214/14/16

20.11.2020

31.7.2023

Podaljšanje

U34330-1/21/12

16.7.2021

31.7.2023

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-75/22/3

4.1.2023

31.7.2023


| |