Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 1.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

DIFENZONE

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

difenokonazol

25

38082050

11944-68-3FRAC: G/3

 

Formulacija:

koncentrat za emulzijo (EC)

Skupina nevarnosti:

Xn, N

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

Sharda Cropchem Limited

Zastopnik, distributer:

PICOUNT D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2024

 

Uporaba na:

MABSD: jablana (Malus domestica); RUBID: malina (Rubus idaeus L.); PARCR: peteršilj (za listje) (Petroselinum crispum (Miller) Fuss); RUBOC: robida (Rubus occidentalis L.)

Uporaba proti:

ALTESP: črne listne pegavosti (Alternaria spp.); VENTIN: jablanov škrlup (Venturia inaequalis (COOKE) G.WINT./ADERH.); PHRARU: malinova rja (Phragmidium rubi-idaei (DE CANDOLLE) P. KARSTEN); RBSPRU: odmiranje robidovih rozg (Rhabdospora ruborum (Libert) Jorstad); 1ERYSG: pepelovke iz rodu Erysiphe (Erysiphe HEDW); DIDYAP: sušica malin (Didymella applanata); PHRAVI: vijoličasta rja robidnic (Phragmidium violaceum (C.F.Schultz) Winter)

Opozorila in obvestila:

R36: Draži oči.; R38: Draži kožo.; R51/53: Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; R65: Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč.; R66: Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.; R67: Hlapi lahko pozročijo zaspanost in omotico.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S20: Med uporabo ne jesti in ne piti.; S23: Ne vdihavati plina/dima/hlapov/meglice (ustrezno besedilo določi proizvajalec).; S26: Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.; S36/37: Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.; S60: Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

jablana: 21 dni, malina: 3 dni, peteršilj (za listje): 14 dni, robida: 3 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

34330-36/10/9

29.6.2012

31.12.2024

Sprememba

U34330-2/13/2

19.2.2013

31.12.2024

Sprememba

U34330-171/13/3

13.3.2014

31.12.2024

Sprememba

U34330-171/13/6

28.3.2014

31.12.2024

Sprememba

U34330-239/14/2

5.9.2014

31.12.2024

Sprememba

U34330-104/15/3

30.7.2015

31.12.2024

Sprememba

U34330-171/13/9

17.11.2016

31.12.2024

Sprememba

U34330-171/13/14

5.2.2019

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-48/19/16

26.11.2019

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-1/20/31

23.10.2020

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-1/22/27

20.10.2022

31.12.2024


| |