Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 29.10.2020

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

BULLDOCK EC 25

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS

beta-ciflutrin

2,5

38081010

68359-37-5

 

Formulacija:

koncentrat za emulzijo (EC)

Skupina nevarnosti:

N, Xn

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

NUFARM GmbH & Co KG

Zastopnik, distributer:

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.10.2020

 

Uporaba na:

BRSOL: glavnato zelje (Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.); BRSPK: kitajski kapus (Brassica pekinensis (Lour.) Rupr.); BEAVC: krmna pesa (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. alba); SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.); TRZAX: navadna pšenica (Triticum aestivum L.); HORVX: navadni ječmen (Hordeum vulgare L.); AVESA: navadni oves (Avena sativa L.); BRSOS: ohrovt, glavnati (Brassica oleracea convar. capitata var. subauda); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); BRSNN: oljna ogrščica (Brassica napus subsp. oleifera); CPSAN: paprika (Capsicum annuum L.); SECCE: rž (Secale cereale L.); BEAVA: sladkorna pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. altissima DOELL. planted beet); NIOTA: tobak (Nicotiana L.); 1TTLG: tritikala (X Triticosecale Wittm.)

Uporaba proti:

APHIFA: črna fižolova uš (Aphis fabae SCOPOLI, 1763); PYTOGA: glagolka (Autographa gamma (LINNAEUS, 1758)); PIERBR: kapusov belin (Pieris brassicae (LINNAEUS, 1758)); LPTNDE: koloradski hrošč (Leptinotarsa decemlineata (SAY, 1824)); 1MAMEG: listne sovke iz rodu Mamestra (Mamestra OCHSENHEIMER, 1816); 1APHIF: listne uši (Aphididae); 1LEPIO: metulji (Lepidoptera); BRVCBR: mokasta kapusova uš (Brevicoryne brassicae (LINNAEUS, 1758)); LEMAME: rdeči žitni strgač (Oulema melanopus (L., 1758)); MELIAE: repičar (Meligethes aeneus (FABRICIUS, 1775)); 1THRIG: resarji (Thrips LINNAEUS, 1758)

Opozorila in obvestila:

R20/22: Zdravju škodljivo pri vdihavanju in pri zaužitju.; R43: Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.; R50/53: Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; R65: Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S20/21: Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.; S36/37/39: Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.; S46: Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.; S60: Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

glavnato zelje: 7 dni, kitajski kapus: 7 dni, krmna pesa: 28 dni, krompir: 7 dni, navadna pšenica: 21 dni, navadni ječmen: 21 dni, navadni oves: 21 dni, ohrovt, glavnati: 7 dni, okrasne rastline: karenca ni potrebna, oljna ogrščica: 30 dni, paprika: 3 dni, rž: 21 dni, sladkorna pesa: 28 dni, tobak: 14 dni, tritikala: 21 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

327-02-262/00

5.12.2000

10.4.2006

Sprememba

327-02-158/03/2

30.5.2003

10.4.2006

Sprememba

327-02-262/00/2

18.5.2004

10.4.2006

Podaljšanje

327-02-158/03/8

21.9.2006

31.10.2020

Razširitev uporabe

3433-521/09/3

14.9.2010

31.10.2020

Sprememba

3433-48/11/2

13.6.2011

31.10.2020

Sprememba

U34330-61/14/3

1.4.2014

31.10.2020

Sprememba

U34330-49/14/2

4.8.2014

31.10.2020

Začasno podaljšanje

U34330-6/16/2

19.9.2016

31.10.2020

Sprememba

U34330-46/18/3

14.9.2018

31.10.2020

Sprememba

U34330-46/18/5

10.10.2018

31.10.2020

Podaljšanje

U34330-6/16/7

11.10.2018

31.10.2020

Prenehanje dovoljenja

U34330-6/16/16

27.7.2020

31.10.2020


| |