Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 17.4.2024

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

ROUNDUP MAX

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

glifosat v obliki kalijeve soli

44,1

38083027

70901-12-1HRAC: 9

 

Formulacija:

vodotopni koncentrat (SL)

Skupina nevarnosti:

GHS09

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

Bayer AG, Leverkusen

Zastopnik, distributer:

BAYER D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

26.3.2024

Zaloge v uporabi do:

15.6.2025

Zaloge v prodaji do:

15.6.2024

 

Uporaba na:

YKAHL: gozd, golosek (gozd, golosek); YPFLG: gozdna drevesnica (gozdna drevesnica); NNNWD: mladi nasadi iglavcev (mladi nasadi iglavcev); YACKR: njiva (pripravljena za setev) (njiva); YWHTR: panji (štori) listavcev (panji (štori) listavcev); NNNFW: pašnik (pašnik); 3FRUC: sadovnjak (sadovnjak); YSTEG: strnišče (strnišče); NNNFW: travnik (travnik); VITVI: trta (za namizno in vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.)

Uporaba proti:

RUMAL: alpska kislica (Rumex alpinus (Linnaeus)); SORHA: divji sirek (Sorghum halepense (Linnaeus) Persoon); GGGAN: enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel); BBBAN: enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel); RUMCR: kodrastolistna kislica (Rumex crispus (Linnaeus)); YWHNS: koreninski in debelni poganjki (koreninski in debelni poganjki); CIRAR: njivski osat (Cirsium arvense (Linnaeus) SCOPOLI); CONAR: njivski slak (Convolvulus arvensis (Linnaeus)); 1CYPG: ostrice (Cyperus (Linnaeus)); TTTMM: ozkolistni plevel (ozkolistni plevel); AGRRE: plazeča pirnica (Elymus repens (Linnaeus) Gould); CYNDA: prstasti pesjak (Cynodon dactylon (Linnaeus) PERS.); TTTDD: širokolistni plevel (širokolistni plevel); RUMOB: topolistna kislica (Rumex obtusifolius (Linnaeus)); GGGPE: večletni ozkolistni plevel (večletni ozkolistni plevel); BBBPE: večletni širokolistni plevel (večletni širokolistni plevel)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H411: Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P270: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

gozd, golosek: karenca ni potrebna, gozdna drevesnica: karenca ni potrebna, mladi nasadi iglavcev: karenca ni potrebna, njiva (pripravljena za setev): zagotovljena s časom uporabe, panji (štori) listavcev: karenca ni potrebna, pašnik: 7 dni, sadovnjak: 35 dni, strnišče: zagotovljena s časom uporabe, travnik: 7 dni, trta (za namizno in vinsko grozdje): 35 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

34330-37/10/3

6.9.2012

30.7.2023

Sprememba

U34330-48/14/2

3.3.2014

30.7.2023

Sprememba

U34330-48/14/5

29.11.2016

30.7.2023

Sprememba

U34330-129/13/17

27.11.2017

30.7.2023

Sprememba

U34330-48/14/11

27.6.2018

30.7.2023

Sprememba

U34330-86/18/3

8.11.2018

30.7.2023

Podaljšanje

U34330-48/14/13

9.11.2018

30.7.2023

Podaljšanje

U34330-48/19/20

28.11.2019

30.7.2023

Podaljšanje

U34330-1/20/37

21.12.2020

30.7.2023

Podaljšanje

U34330-48/14/22

3.12.2021

30.7.2023

Podaljšanje

U34330-48/14/28

12.10.2022

30.7.2023

Podaljšanje

U34330-48/14/33

31.7.2023

26.3.2024

Prenehanje dovoljenja

U34330-48/14/38

26.3.2024

26.3.2024


| |