Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 1.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

ADENGO

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

izoksaflutol

22,5

38083027

141112-29-0HRAC: 27

tienkarbazon-metil

9

38083027

317815-83-1HRAC: 2

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija (SC)

Skupina nevarnosti:

GHS08, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

Bayer AG, Leverkusen

Zastopnik, distributer:

BAYER D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

30.9.2024

 

Uporaba na:

ZEAMX: koruza (za zrnje in silažo) (Zea mays L. (partim))

Uporaba proti:

POLPE: breskova dresen (Persicaria maculosa Gray); GASPA: drobnocvetni rogovilček (Galinsoga parviflora CAV.); POAAN: enoletna latovka (Poa annua L.); GGGAN: enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel); BBBAN: enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel); AVEFA: gluhi oves (Avena fatua L.); 1MATG: kamilice (Matricaria L.); DIGSA: krvavordeča srakonja (Digitaria sanguinalis (L.) SCOP.); 1CHEG: metlike (Chenopodium L.); ECHCG: navadna kostreba (Echinochloa crus-galli (L.) P.BEAUV.); ATXPA: navadna loboda (Atriplex patula L.); STEME: navadna zvezdica (Stellaria media (L.) VILL./CYR.); CAPBP: navadni plešec (Capsella bursa-pastoris (L.) MEDIK.); POLCO: navadni slakovec (Fallopia convolvulus (Linnaeus) Löve); MYOAR: njivska spominčica (Myosotis arvensis (L.) HILL); VIOAR: njivska vijolica (Viola arvensis MURR.); SOLNI: pasje zelišče (Solanum nigrum L.); POLLA: ščavjelistna dresen (Persicaria lapathifolia (Linnaeus) Delarbre); SETVI: zeleni muhvič (Setaria viridis (L.) P.BEAUV.)

Opozorila in obvestila:

EUH208: Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H361d: Sum škodljivosti za nerojenega otroka.; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P308+P313: Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

koruza (za zrnje in silažo): zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

34330-1/11/6

20.9.2012

8.12.2015

Začasno podaljšanje

34330-1/11/10

1.7.2013

8.12.2015

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-151/14/4

22.7.2014

30.4.2015

Začasno podaljšanje

U34330-149/14/3

22.4.2015

8.12.2015

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-151/14/7

28.4.2015

31.12.2015

Podaljšanje

U34330-149/14/6

9.12.2015

30.9.2024

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-168/15/4

26.1.2016

31.7.2017

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-160/15/4

29.1.2016

31.7.2017

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-151/14/12

4.4.2016

31.7.2017

Sprememba

U34330-4/17/2

1.3.2017

30.9.2024

Podaljšanje

U34330-149/14/10

20.7.2017

30.9.2024

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-160/15/6

25.9.2017

31.7.2019

Sprememba

U34330-149/14/13

29.3.2018

30.9.2024

Podaljšanje

U34330-149/14/15

17.6.2019

30.9.2024

Podaljšanje

U34330-149/14/21

3.7.2020

30.9.2024

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-60/21/20

4.1.2022

1.8.2022

Podaljšanje

U34330-149/14/23

20.6.2022

30.9.2024


| |