Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 1.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

ALLIANCE

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

diflufenikan

60

38083015

83164-33-4HRAC: 12

metsulfuron-metil

6

38083023

74223-64-6HRAC: 2

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

NUFARM GmbH & Co KG

Zastopnik, distributer:

CINKARNA CELJE, D.D., SYNGENTA AGRO D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.3.2024

 

Uporaba na:

HORVX: ječmen (jari+ozimni) (Hordeum vulgare L.); TRZAX: pšenica (jari+ozimni) (Triticum aestivum L.); SECCE: rž (ozimni) (Secale cereale L.); 1TTLG: tritikala (ozimni) (X Triticosecale Wittm.)

Uporaba proti:

BBBAN: enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel); 1VERG: jetičnik (Veronica L.); 1MATG: kamilice (Matricaria L.); 1GERG: krvomočnica (Geranium spp.); CENCY: modri glavinec (Centaurea cyanus L.); 1LAMG: mrtve koprive (Lamium L.); STEME: navadna zvezdica (Stellaria media (L.) VILL./CYR.); CAPBP: navadni plešec (Capsella bursa-pastoris (L.) MEDIK.); APESV: navadni srakoperec (Apera spica-venti (L.) BEAUV.); MYOAR: njivska spominčica (Myosotis arvensis (L.) HILL); THLAR: njivski mošnjak (Thlaspi arvense L.); BRSNN: oljna ogrščica (Brassica napus L. subsp. Napus); GALAP: plezajoča lakota (Galium aparine L.); PAPRH: poljski mak (Papaver rhoeas L.); FUMSS: rosnica (Fumaria L. sp.); 1VIOG: vijolica (Viola L.); 1GAEG: zebrati (Galeopsis L.)

Opozorila in obvestila:

EUH210: Varnosti list na voljo na zahtevo. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H315: Povzroča draženje kože. ; H319: Povzroča hudo draženje oči. ; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P302+P352: PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode/ …; P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.Nadalj. z izpiranjem; P332+P313: Če nastopi draženje kože: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P337+P313: Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

ječmen (jari+ozimni): zagotovljena s časom uporabe, pšenica (jari+ozimni): zagotovljena s časom uporabe, rž (ozimni): zagotovljena s časom uporabe, tritikala (ozimni): zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

34330-8/11/3

26.9.2012

28.8.2017

Sprememba

34330-8/11/8

30.5.2013

28.8.2017

Sprememba

U34330-29/14/1

3.2.2014

28.8.2017

Sprememba

U34330-109/16/2

22.11.2016

28.8.2017

Začasno podaljšanje

U34330-29/14/6

30.11.2016

28.8.2017

Podaljšanje

U34330-29/14/9

29.8.2017

31.3.2024

Podaljšanje

U34330-29/14/12

3.12.2018

31.3.2024

Podaljšanje

U34330-29/14/14

2.12.2020

31.3.2024

Podaljšanje

U34330-29/14/15

9.11.2022

31.3.2024


| |