Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 22.2.2024

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

PALLAS 75 WG

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

piroksulam

7,5

38083015

422556-08-9HRAC: 2

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

CORTEVA Agrisciences Bulgaria EOOD

Zastopnik, distributer:

KARSIA, kmetijska proizvodnja, proizvodnja vin, trgovina, izvoz-uvoz, Dutovlje, d.o.o. Poslovalnica Ljubljana,Tržaška cesta 132,Ljubljana - KARSIA, KMETIJSKA PROIZVODNJA, PROIZVODNJA VIN, TRGOVINA, IZVOZ-UVOZ, DUTOVLJE, D.O.O. POSLOVALNICA LJUBLJANA,

Uvoznik za paralelni FFS:

SEMENARNA LJUBLJANA, D.O.O.

Datum veljavnosti:

30.4.2025

 

Uporaba na:

TRZAX: pšenica (jari+ozimni) (Triticum aestivum L.); SECCE: rž (jari+ozimni) (Secale cereale L.); 1TTLG: tritikala (jari+ozimni) (X Triticosecale Wittm.)

Uporaba proti:

1VERG: jetičniki (Veronica (Linnaeus)); 1LOLG: ljulke (Lolium (Linnaeus)); STEME: navadna zvezdica (Stellaria media (Linnaeus) Villars); CAPBP: navadni plešec (Capsella bursa-pastoris (Linnaeus) Medicus); APESV: navadni srakoperec (Apera spica-venti (Linnaeus) BEAUV.); SINAR: njivska gorjušica (Sinapis arvensis (Linnaeus)); ANTAR: njivska pasja kamilica (Anthemis arvensis (Linnaeus)); ALOMY: njivski lisičji rep (Alopecurus myosuroides HUDS.); GALAP: plezajoča lakota (Galium aparine (Linnaeus)); AVESA: samosevni oves (Avena sativa (Linnaeus)); 1BROG: stoklase (Bromus Scopoli); LAMPU: škrlatnordeča mrtva kopriva (Lamium purpureum (Linnaeus)); 1VIOG: vijolice (Viola (Linnaeus))

Opozorila in obvestila:

EUH208: Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

pšenica (jari+ozimni): zagotovljena s časom uporabe, rž (jari+ozimni): zagotovljena s časom uporabe, tritikala (jari+ozimni): zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

34330-44/10/7

6.12.2012

20.5.2015

Začasno podaljšanje

34330-44/10/13

1.7.2013

20.5.2015

Sprememba

U34330-181/13/2

14.1.2014

20.5.2015

Začasno podaljšanje

U34330-274/14/6

20.4.2015

20.5.2015

Podaljšanje

U34330-274/14/7

21.5.2015

30.4.2025

Sprememba

U34330-65/17/3

15.9.2017

30.4.2025

Sprememba

U34330-64/20/20

22.9.2020

30.4.2025

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-81/21/11

21.3.2022

30.4.2025

Sprememba

U34330-274/14/21

16.5.2022

30.4.2025


| |