Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 17.4.2024

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

ORTHOCIDE 80 WG

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

kaptan

80

38082080

133-06-2FRAC: M/M04

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

GHS05, GHS07, GHS08, GHS09

Opozorilna beseda:

Nevarno

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

Arysta LifeScience S.A.S.

Zastopnik, distributer:

PICOUNT D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

15.11.2025

 

Uporaba na:

PRNPS: breskev (Prunus persica (Linnaeus) Batsch); PRNAV: češnja (Prunus avium L.); PYUCO: hruška (Pyrus communis L.); MABSD: jablana (Malus domestica); PRNAR: marelica (Prunus armeniaca L.); PRNPN: nektarina (Prunus persica BATSCH var. nucipersica (L.) SCHNEID.); PRNDO: sliva (Prunus domestica L.); PRNCE: višnja (Prunus cerasus L.)

Uporaba proti:

VENTPI: hrušev škrlup (Venturia pyrina Aderholdi); VENTIN: jablanov škrlup (Venturia inaequalis (Cooke) Winter); STIGCA: listna luknjičavost koščičarjev (Wilsonomyces carpophilus (Léveillé) Adaskaveg, Ogawa & Butler)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. ; H318: Povzroča hude poškodbe oči. ; H351: Sum povzročitve raka.; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P202: Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.Nadalj. z izpiranjem; P308+P313: Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P310: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P333+P313: Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P405: Hraniti zaklenjeno. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

breskev: 21 dni, češnja: 21 dni, hruška: 28 dni, jablana: 28 dni, marelica: 21 dni, nektarina: 21 dni, sliva: 21 dni, višnja: 21 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

34330-3/12/5

23.1.2013

15.11.2025

Podaljšanje

U34330-235/14/4

14.9.2018

15.11.2025

Sprememba

U34330-235/14/8

25.10.2019

15.11.2025

Podaljšanje

U34330-235/14/11

8.7.2020

15.11.2025

Sprememba

U34330-235/14/17

16.3.2021

15.11.2025

Podaljšanje

U34330-235/14/18

16.2.2022

15.11.2025

Sprememba

U34330-235/14/24

16.5.2022

15.11.2025

Podaljšanje

U34330-1/23/12

7.6.2023

15.11.2025

Razširitev uporabe

U34330-235/14/31

5.3.2024

15.11.2025


| |