Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 29.10.2020

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

CARPOVIRUSINE

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS

granulozni virus Cydia pomonella

90,9

38081090

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija (SC)

Skupina nevarnosti:

/

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

Arysta LifeScience S.A.S.

Zastopnik, distributer:

PICOUNT D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

30.4.2022

 

Uporaba na:

MABSD: jablana (Malus domestica)

Uporaba proti:

CARPPO: jabolčni zavijač (Cydia pomonella (LINNAEUS, 1758))

Opozorila in obvestila:

S2: Hraniti izven dosega otrok.; S23: Ne vdihavati plina/dima/hlapov/meglice (ustrezno besedilo določi proizvajalec).; S24: Preprečiti stik s kožo.; S36/37: Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.; S38: Ob nezadostnem prezračevanju nositi primerno dihalno opremo.; S46: Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

jablana: 3 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

34330-1/12/5

4.2.2013

30.4.2022

Sprememba

U34330-43/16/2

28.4.2016

30.4.2022

Sprememba

U34330-43/16/8

21.3.2019

30.4.2022

Podaljšanje

U34330-1/20/11

26.3.2020

30.4.2022


| |