Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 29.10.2020

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0


 

Ime sredstva:

CALYPSO SC 480 Povzetek odločbe

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS

tiakloprid

48

38081090

111988-49-9

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija (SC)

Skupina nevarnosti:

Xn

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

Bayer AG, Leverkusen

Zastopnik, distributer:

BAYER D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

3.8.2020

Zaloge v uporabi do:

3.2.2021

Zaloge v prodaji do:

3.10.2020

 

Uporaba na:

NNNBA: (drevesnica); VACCO: ameriška borovnica (Vaccinium corymbosum L.); PRNPS: breskev (Prunus persica BATSCH); PRNAV: češnja (Prunus avium L.); CUMME: dinja (Cucumis melo L.); NNNBA: drevesnice okrasnih rastlin (drevesnice okrasnih rastlin); YPFLG: gozdne drevesnice (gozdne drevesnice); MABSD: jablana (Malus domestica); 1FRAG: jagoda (Fragaria L.); SOLME: jajčevec (Solanum melongena L.); SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.); PRNAR: marelica (Prunus armeniaca L.); PYUCO: navadna hruška (Pyrus communis L.); CUMSA: navadna kumara (Cucumis sativus L.); CYLAV: navadna leska (Corylus avellana L.); CITLA: navadna lubenica (Citrullus lanatus (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI); PRNPN: nektarina (Prunus persica BATSCH var. nucipersica (L.) SCHNEID.); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); 1IUGG: oreh (Juglans L.); CPSAN: paprika (Capsicum annuum L.); LYPES: paradižnik (Lycopersicon esculentum MILL.)

Uporaba proti:

LECAPE: breskov kapar (Parthenolecanium persicae (F., 1776)); LECACO: češpljev kapar (Parthenolecanium corni (BUCHE, 1844)); HOPLTE: jabolčna grizlica (Hoplocampa testudinea (KLUG, 1814)); CARPPO: jabolčni zavijač (Cydia pomonella (LINNAEUS, 1758)); ANTHRU: jagodov cvetožer (Anthonomus rubi (Hbst., 1795)); LPTNDE: koloradski hrošč (Leptinotarsa decemlineata (SAY, 1824)); CURCNU: lešnikar (Curculio nucum L., 1758); 1APHIF: listne uši (Aphididae); RHAGCO: orehova muha (Rhagoletis completa); 1insec: sesajoče žuželke (sesajoče žuželke); LEPSUL: vejičasti kapar (Lepidosaphes ulmi (LINNAEUS, 1758)); 1LYONF: zankasti listni zavrtači (Lyonetiidae (Edward BARANIAK)); 1TORTF: zavijači (Tortricidae (Józef RAZOWSKI))

Opozorila in obvestila:

R20/22: Zdravju škodljivo pri vdihavanju in pri zaužitju.; R40: Možen rakotvoren učinek.; R43: Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.; R52/53: Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S24: Preprečiti stik s kožo.; S36/37: Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.; S46: Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

: zagotovljena z načinom uporabe, ameriška borovnica: 14 dni, breskev: 14 dni, češnja: 14 dni, dinja: 3 dni, drevesnice okrasnih rastlin: karenca ni potrebna, gozdne drevesnice: karenca ni potrebna, hruška (rod): 14 dni, jablana: 14 dni, jagoda: 3 dni, jajčevec: 3 dni, krompir: 21 dni, marelica: 14 dni, navadna kumara: 3 dni, navadna leska: 70 dni, navadna lubenica: 3 dni, nektarina: 14 dni, okrasne rastline: zagotovljena z načinom uporabe, oreh: 14 dni, paprika: 3 dni, paradižnik: 3 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Podaljšanje

327-02-273/00

12.3.2003

11.3.2007

Začasno podaljšanje

327-02-43/02/16

7.3.2006

11.3.2007

Podaljšanje

327-02-43/02/21

12.3.2007

3.8.2020

Registracija nujno potrebnega FFS

3433-469/07/3

17.12.2007

3.8.2020

Registracija nujno potrebnega FFS

327-02-43/02/27

30.4.2008

3.8.2020

Sprememba

327-02-43/02/28

7.10.2008

3.8.2020

Registracija nujno potrebnega FFS

3433-469/07/8

6.2.2009

3.8.2020

Sprememba

327-02-43/02/33

18.3.2009

3.8.2020

Registracija nujno potrebnega FFS

327-02-43/02/40

20.5.2011

3.8.2020

Sprememba

U34330-77/15/6

17.11.2015

3.8.2020

Podaljšanje

U34330-77/15/12

24.2.2017

3.8.2020

Sprememba

U34330-77/15/14

30.3.2017

3.8.2020

Podaljšanje

U34330-77/15/16

4.4.2019

3.8.2020

Prenehanje dovoljenja

U34330-77/15/18

6.2.2020

3.8.2020


| |