Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 22.1.2022

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

MADEX MAX

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

drugo

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

granulozni virus Cydia pomonella

0,624

38081090

IRAC: 31

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija (SC)

Skupina nevarnosti:

/

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

BIOFA AG

Zastopnik, distributer:

METROB, D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

30.4.2022

 

Uporaba na:

MABSD: jablana (Malus domestica); PYUCO: navadna hruška (Pyrus communis L.); 1IUGG: oreh (Juglans L.)

Uporaba proti:

CARPPO: jabolčni zavijač (Cydia pomonella (LINNAEUS, 1758))

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; P102: Hraniti zunaj dosega otrok. ; P270: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P362+P364: Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

jablana: karenca ni potrebna, navadna hruška: karenca ni potrebna, oreh: karenca ni potrebna

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

34330-50/12/8

6.5.2013

30.4.2022

Podaljšanje

U34330-54/19/2

26.3.2020

30.4.2022

Sprememba

U34330-54/19/5

13.5.2020

30.4.2022


| |