Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 1.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

TAZER 250 SC

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

azoksistrobin

25

38082080

131860-33-8FRAC: C/11

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija (SC)

Skupina nevarnosti:

GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

NUFARM GmbH & Co KG

Zastopnik, distributer:

ALBAUGH TKI D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2025

 

Uporaba na:

HORVX: ječmen (jari+ozimni) (Hordeum vulgare L.); SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.); BRSNN: oljna ogrščica (jari+ozimni) (Brassica napus L.); TRZAX: pšenica (ozimni) (Triticum aestivum L.)

Uporaba proti:

SCLESC: bela gniloba (Sclerotinia sclerotiorum (LIB.) DE BARY); ALTEBA: črna listna pegavost kapusnic (Alternaria brassicae (BERKELEY) SACCARDO); ALTESP: črne listne pegavosti (Alternaria spp.); 1FUSAG: fuzarioza korenin, stebla in klasa pšenice (Fusarium spp.); RHYNSE: ječmenov listni ožig (Rhynchosporium secalis (OUDEM.) J.J.DAVIS); PYRNTE: ječmenova mrežasta pegavost (Pyrenophora teres DRECHS.); PUCCHD: ječmenova rja (Puccinia hordei G.OTTH); SEPTTR: pšenična listna pegavost (Zymoseptoria tritici); LEPTNO: rjavenje pšeničnih plev (Parastagonospora nodorum (Berkeley) Quaedvlieg, Verkley & Crous); PUCCRR: ržena rja (Puccinia recondita ROB. ex DESMAZ. f. sp. recondita); BOTRCI: siva plesen (Botryotinia fuckeliana (DE BARY) WHETZEL); ERYSGR: žitna pepelovka (Blumeria graminis SPEER.)

Opozorila in obvestila:

EUH208: Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

ječmen (jari+ozimni): 35 dni, krompir: 7 dni, oljna ogrščica (jari+ozimni): 66 dni, pšenica (ozimni): 35 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

34330-3/11/10

10.6.2013

22.12.2016

Sprememba

U34330-38/14/2

14.2.2014

22.12.2016

Začasno podaljšanje

U34330-38/14/9

30.11.2015

22.12.2016

Sprememba

U34330-109/16/2

22.11.2016

22.12.2016

Podaljšanje

U34330-38/14/18

23.12.2016

31.12.2025

Sprememba

U34330-38/14/23

10.10.2018

31.12.2025

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-5/22/20

14.3.2022

31.12.2022

Podaljšanje

U34330-38/14/37

16.11.2022

31.12.2025


| |