Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 22.2.2024

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

KELVIN OD

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

nikosulfuron

4

38083023

111991-09-4HRAC: 2

 

Formulacija:

oljna disperzija (OD)

Skupina nevarnosti:

Xi, N

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

CORTEVA Agrisciences Bulgaria EOOD

Zastopnik, distributer:

BASF SLOVENIJA D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2024

 

Uporaba na:

ZEAMX: koruza (za zrnje in silažo) (Zea mays L. (partim))

Uporaba proti:

CHEAL: bela metlika (Chenopodium album (Linnaeus)); 1MATG: kamilice (Matricaria (Linnaeus)); ECHCG: navadna kostreba (Echinochloa crus-galli (Linnaeus) P.BEAUV.); GAETE: navadni zebrat (Galeopsis tetrahit (Linnaeus)); VIOAR: njivska vijolica (Viola arvensis MURR.); THLAR: njivski mošnjak (Thlaspi arvense (Linnaeus)); TTTMM: ozkolistni plevel (ozkolistni plevel); AGRRE: plazeča pirnica (Elymus repens (Linnaeus) Gould); GALAP: plezajoča lakota (Galium aparine (Linnaeus)); POLLA: ščavjelistna dresen (Persicaria lapathifolia (Linnaeus) Delarbre); TTTDD: širokolistni plevel (širokolistni plevel)

Opozorila in obvestila:

R38: Draži kožo.; R50/53: Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S20/21: Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.; S28: Ob stiku s kožo takoj izprati z obilo ... (sredstvo določi proizvajalec).; S36/37: Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.; S46: Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

koruza (za zrnje in silažo): zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

3433-31/12/10

10.6.2013

31.12.2024

Sprememba

U34330-158/14/2

22.7.2014

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-48/19/18

26.11.2019

31.12.2024

Sprememba

U34330-64/20/14

22.9.2020

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-96/16/10

1.12.2021

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-1/22/29

8.11.2022

31.12.2024


| |