Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 31.5.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

BIATHLON 4D

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

florasulam

5,4

38083015

145701-23-1HRAC: 2

tritosulfuron

71,4

38083023

142469-14-5HRAC: 2

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

BASF SE

Zastopnik, distributer:

BASF SLOVENIJA D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

30.11.2024

 

Uporaba na:

HORVX: ječmen (jari+ozimni) (Hordeum vulgare L.); AVESA: oves (jari+ozimni) (Avena sativa L.); TRZSP: pira (sevka) (jari+ozimni) (Triticum spelta L.); TRZAX: pšenica (jari+ozimni) (Triticum aestivum L.); SECCE: rž (jari+ozimni) (Secale cereale L.); 1TTLG: tritikala (jari+ozimni) (X Triticosecale Wittm.)

Uporaba proti:

POLPE: breskova dresen (Persicaria maculosa Gray); BBBAN: enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel); 1VICG: grašice (Vicia L.); 1VERG: jetičnik (Veronica L.); 1MATG: kamilice (Matricaria L.); PAPSS: mak (Papaver sp.); 1CHEG: metlike (Chenopodium L.); CENCY: modri glavinec (Centaurea cyanus L.); CNISA: navadna konoplja (Cannabis sativa); STEME: navadna zvezdica (Stellaria media (L.) VILL./CYR.); CAPBP: navadni plešec (Capsella bursa-pastoris (L.) MEDIK.); GAETE: navadni zebrat (Galeopsis tetrahit L.); SINAR: njivska gorjušica (Sinapis arvensis L.); RAPRA: njivska redkev (Raphanus raphanistrum L.); MYOAR: njivska spominčica (Myosotis arvensis (L.) HILL); THLAR: njivski mošnjak (Thlaspi arvense L.); CIRAR: njivski osat (Cirsium arvense (L.) SCOPOLI); CONAR: njivski slak (Convolvulus arvensis L.); BRSNN: oljna ogrščica (Brassica napus L. subsp. Napus); 1ANTG: pasja kamilica (Anthemis L.); AMBEL: pelinolistna ambrozija (Ambrosia artemisiifolia L.); GALAP: plezajoča lakota (Galium aparine L.); PAPRH: poljski mak (Papaver rhoeas L.); AMARE: srhkodlakavi ščir (Amaranthus retroflexus L.); LAMPU: škrlatnordeča mrtva kopriva (Lamium purpureum L.); BBBPE: večletni širokolistni plevel (večletni širokolistni plevel); 1VIOG: vijolica (Viola L.)

Opozorila in obvestila:

EUH208: Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H302: Zdravju škodljivo pri zaužitju.; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P102: Hraniti zunaj dosega otrok. ; P264: Po uporabi temeljito umiti … ; P270: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. ; P301+P312: PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

ječmen (jari+ozimni): zagotovljena s časom uporabe, oves (jari+ozimni): zagotovljena s časom uporabe, pira (sevka) (jari+ozimni): zagotovljena s časom uporabe, pšenica (jari+ozimni): zagotovljena s časom uporabe, rž (jari+ozimni): zagotovljena s časom uporabe, tritikala (jari+ozimni): zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

34330-52/11/4

9.7.2013

31.12.2017

Sprememba

U34330-158/14/2

22.7.2014

31.12.2017

Začasno podaljšanje

U34330-24/16/4

30.11.2016

31.12.2017

Podaljšanje

U34330-24/16/6

20.12.2017

30.11.2024

Podaljšanje

U34330-48/19/13

18.10.2019

30.11.2024

Podaljšanje

U34330-1/21/19

4.11.2021

30.11.2024

Sprememba

U34330-137/13/25

10.11.2021

30.11.2024

Podaljšanje

U34330-1/22/41

9.12.2022

30.11.2024


| |