Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 1.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

CUPRABLAU Z 50 WP

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

baker v obliki bakrovega oksiklorida

50

38082010

1332-40-7FRAC: M/M01

 

Formulacija:

močljivi prašek (WP)

Skupina nevarnosti:

N, Xn

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

FUNGICID, BAKTERICID

Proizvajalec:

CINKARNA CELJE, D.D.

Zastopnik, distributer:

CINKARNA CELJE, D.D.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2024

 

Uporaba na:

PHSVX: fižol (za sveže zrnje in stročje) (Phaseolus vulgaris L.); PIBSX: grah (za sveže zrnje in stročje) (Pisum sativum L.); CYLAV: leska (Corylus avellana L.); OLVEU: oljka (Olea europaea L.); IUGRE: oreh (Juglans regia L.); NNNOK: pečkarji (pečkarji); VITVI: trta (za namizno in vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.)

Uporaba proti:

XANTCY: bakterijski ožig leske (Xanthomonas arboricola pv. corylina (MILLER ET AL.) VAUTERIN ET AL.); COLLLD: fižolov ožig; vdrta fižolova pegavost (Colletotrichum lindemuthianum (Sac. & Mag.) Lams. -Scrib./Br. & Cav.); UROMAP: fižolova rja (Uromyces appendiculatus); CYCLOL: oljkova kozavost (Cycloconium oleaginum CAST.); XANTJU: orehova (lešnikova) pegavost (Xanthomonas arboricola pv. juglandis (PIERCE) VAUTERIN ET AL.); PLASVI: peronospora vinske trte (Plasmopara viticola (BERK. & M.A.CURTIS) BERL. & DE TONI in SACC.); VENUSP: škrlup (Venturia DE NOTARIS)

Opozorila in obvestila:

R20: Zdravju škodljivo pri vdihavanju.; R41: Nevarnost hudih poškodb oči.; R50/53: Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S26: Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.; S36/37/39: Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.; S46: Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

fižol (za sveže zrnje in stročje): 3 dni, grah (za sveže zrnje in stročje): 3 dni, leska: zagotovljena s časom uporabe, oljka: 14 dni, oreh: zagotovljena s časom uporabe, pečkarji: zagotovljena s časom uporabe, trta (za namizno in vinsko grozdje): 21 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

34330-6/11/14

17.7.2013

31.12.2024

Sprememba

U34330-142/14/2

18.9.2014

31.12.2024

Sprememba

U34330-142/14/7

24.5.2016

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-142/14/13

9.11.2017

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-142/14/15

15.10.2018

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-142/14/28

11.12.2019

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-142/14/48

23.11.2022

31.12.2024


| |