Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 31.5.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

AKRIS

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

dimetenamid-P

28

38083015

163515-14-8HRAC: 15

terbutilazin

25

38083013

5915-41-3HRAC: 5

 

Formulacija:

suspenzoemulzija (SE)

Skupina nevarnosti:

GHS08, GHS09

Opozorilna beseda:

Nevarno

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

BASF SE

Zastopnik, distributer:

BASF SLOVENIJA D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

1.9.2024

 

Uporaba na:

ZEAMX: koruza (za zrnje in silažo) (Zea mays L. (partim))

Uporaba proti:

CHEAL: bela metlika (Chenopodium album L.); 1POLG: dresni (Polygonum L.); GASPA: drobnocvetni rogovilček (Galinsoga parviflora CAV.); POAAN: enoletna latovka (Poa annua L.); MERAN: enoletni golšec (Mercurialis annua L.); GGGAN: enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel); BBBAN: enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel); 1MATG: kamilice (Matricaria L.); DIGSA: krvavordeča srakonja (Digitaria sanguinalis (L.) SCOP.); SETIT: laški muhvič (Setaria italica (L.) P.BEAUV.); CHEPO: mnogosemenska metlika (Lipandra polysperma (Linnaeus) Fuentes, Uotila & Borsch); ECHCG: navadna kostreba (Echinochloa crus-galli (L.) P.BEAUV.); ATXPA: navadna loboda (Atriplex patula L.); STEME: navadna zvezdica (Stellaria media (L.) VILL./CYR.); CAGSE: navadni plotni slak (Calystegia sepium (L.) R.BR.); VIOAR: njivska vijolica (Viola arvensis MURR.); CONAR: njivski slak (Convolvulus arvensis L.); SOLNI: pasje zelišče (Solanum nigrum L.); AGRRE: plazeča pirnica (Elymus repens (Linnaeus) Gould); AMARE: srhkodlakavi ščir (Amaranthus retroflexus L.)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H302: Zdravju škodljivo pri zaužitju.; H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. ; H351: Sum povzročitve raka.; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P201: Pred uporabo pridobiti posebna navodila. ; P202: Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi. ; P264: Po uporabi temeljito umiti … ; P270: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. ; P281: Uporabiti predpisano osebno zaščitno opremo. ; P301+P312: PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P308+P313: Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P330: Izprati usta. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

koruza (za zrnje in silažo): zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-60/13/5

3.1.2014

1.9.2024

Sprememba

U34330-158/14/2

22.7.2014

1.9.2024

Podaljšanje

U34330-60/13/10

16.10.2017

1.9.2024

Podaljšanje

U34330-60/13/11

25.9.2019

1.9.2024

Podaljšanje

U34330-60/13/17

24.8.2020

1.9.2024

Sprememba

U34330-60/13/25

17.11.2021

1.9.2024

Podaljšanje

U34330-60/13/27

23.8.2022

1.9.2024


| |