Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 3.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

QUICK 5 EC

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

kvizalofop-p-etil

5

38083027

100646-51-3HRAC: 1

 

Formulacija:

koncentrat za emulzijo (EC)

Skupina nevarnosti:

GHS05, GHS07, GHS08, GHS09

Opozorilna beseda:

Nevarno

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

Sharda Cropchem Limited

Zastopnik, distributer:

PICOUNT D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

30.11.2024

 

Uporaba na:

BRSNN: oljna ogrščica (jari+ozimni) (Brassica napus L.); HELAN: sončnica (za seme za olje/prehrano) (Helianthus annuus L.)

Uporaba proti:

SORHA: divji sirek (Sorghum halepense PERSOON); AVEFA: gluhi oves (Avena fatua L.); 1ALOG: lisičji rep (Alopecurus L.); 1SETG: muhvič (Setaria P.B.); ECHCG: navadna kostreba (Echinochloa crus-galli (L.) P.BEAUV.); APESV: navadni srakoperec (Apera spica-venti (L.) BEAUV.); TTTMM: ozkolistni plevel (ozkolistni plevel); AGRRE: plazeča pirnica (Elymus repens (Linnaeus) Gould); NNNGG: samonikla žita (samonikla žita)

Opozorila in obvestila:

EUH066: Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H304: Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. ; H318: Povzroča hude poškodbe oči. ; H335: Lahko povzroči draženje dihalnih poti. ; H336: Lahko povzroči zaspanost ali omotico. ; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.; P271: Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P301+P310: PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P304+P340: PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.; P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.Nadalj. z izpiranjem; P312: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P331: NE izzvati bruhanja. ; P363: Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P403+P233: Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. ; P405: Hraniti zaklenjeno. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

oljna ogrščica (jari+ozimni): zagotovljena s časom uporabe, sončnica (za seme za olje/prehrano): zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-61/13/3

3.3.2014

30.11.2024

Sprememba

U34330-239/14/2

5.9.2014

30.11.2024

Sprememba

U34330-104/15/3

30.7.2015

30.11.2024

Sprememba

U34330-61/13/10

25.9.2017

30.11.2024

Sprememba

U34330-6/19/4

4.3.2019

30.11.2024

Podaljšanje

U34330-61/13/15

15.10.2020

30.11.2024

Podaljšanje

U34330-1/22/27

20.10.2022

30.11.2024


| |