Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 6.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

MICROTHIOL SC

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

žveplo

82,5

38082015

7704-34-9FRAC: M/M02

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija (SC)

Skupina nevarnosti:

GHS07

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

UPL Holdings Coöperatief U.A.

Zastopnik, distributer:

PICOUNT D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2024

 

Uporaba na:

CUUMA: buča (Cucurbita maxima DUCH.); CUUPG: bučka (Cucurbita pepo L. var. giromontiina Grebenshchikov); CUMME: dinja (Cucumis melo L.); PIBSX: grah (za sveže in suho zrnje ter stročje) (Pisum sativum L.); HUMLU: hmelj (Humulus lupulus L.); 1QUEG: hrast (Quercus L.); HORVX: ječmen (jari+ozimni) (Hordeum vulgare L.); RIBUC: kosmulja (Ribes uva-crispa L.); CUMSA: kumara (za vlaganje) (Cucumis sativus L.); CITLA: lubenica (Citrullus lanatus (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI); RUBID: malina (Rubus idaeus L.); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); TRZAX: pšenica (jari+ozimni) (Triticum aestivum L.); 1RIBG: ribez (Ribes L.); SECCE: rž (jari+ozimni) (Secale cereale L.); BEAVA: sladkorna pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. altissima DOELL.); 1TTLG: tritikala (jari+ozimni) (X Triticosecale Wittm.)

Uporaba proti:

SPHRMU: ameriška kosmuljeva pepelovka (Sphaerotheca mors-uvae (SCHW.) BERK. & CURT.); ERYSPI: grahova pepelovka (Erysiphe pisi (DC.) ST.-AMAN); SPHRMA: hmeljeva pepelovka (Podosphaera macularis (Wallroth) Braun & Takamatsu); MCRSAL: hrastova pepelovka (Microsphaera alphitoides GRIFFON & MAUBLANC); 1ERYSG: pepelovke iz rodu Erysiphe (Erysiphe HEDW); ERYSBE: pesna pepelasta plesen (Erysiphe betae (VANHA) WELTZIEN); ERYSCI: tobakova pepelasta plesen (Erysiphe cichoracearum DC. ex MERAT); ERYSGR: žitna pepelovka (Blumeria graminis SPEER.)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. ; P102: Hraniti zunaj dosega otrok. ; P270: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. ; P272: Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

buča: 3 dni, bučka: 3 dni, dinja: 3 dni, grah (za sveže in suho zrnje ter stročje): 7 dni, hmelj: 8 dni, hrast: karenca ni potrebna, ječmen (jari+ozimni): 35 dni, kosmulja: 7 dni, kumara (za vlaganje): 3 dni, lubenica: 3 dni, malina: 7 dni, okrasne rastline: karenca ni potrebna, pšenica (jari+ozimni): 35 dni, ribez: 7 dni, rž (jari+ozimni): 35 dni, sladkorna pesa: zagotovljena s časom uporabe, tritikala (jari+ozimni): 35 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-24/14/2

17.3.2014

31.12.2024

Sprememba

U34330-238/14/3

5.9.2014

31.12.2024

Sprememba

U34330-104/15/4

30.7.2015

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-24/14/7

13.11.2020

31.12.2024

Sprememba

U34330-24/22/3

13.5.2022

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-1/22/33

10.11.2022

31.12.2024


| |