Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 17.4.2024

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

WÜLFEL VABA ZA VOLUHARJA

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

cinkov fosfid

2,4

38089010

1314-84-7IRAC: 24A

 

Formulacija:

gotova vaba (RB)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

RODENTICID

Proizvajalec:

Chemishe Fabrik Wülfel GmbH&Co.KG

Zastopnik, distributer:

METROB, D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.7.2025

 

Uporaba na:

YPFLG: gozdna drevesnica (gozdna drevesnica); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); NNNAC: poljščine (Poljščine); 3FRUC: sadovnjak (sadovnjak); NNNFW: travinje (travinje); VITVI: trta (za namizno in vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.); NNNVV: vrtnine (vrtnine)

Uporaba proti:

ARVCTE: voluhar (Arvicola terrestris (Linnaeus))

Opozorila in obvestila:

EUH032: V stiku s kislinami se sprošča zelo strupen plin. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H302: Zdravju škodljivo pri zaužitju.; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P264: Po uporabi temeljito umiti … ; P270: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. ; P301+P312: PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P330: Izprati usta. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 6: Zaradi zaščite ptic / divjih vrst sesalcev odstraniti razsuto sredstvo / tretirano seme.; SPo 1: Ob stiku s kožo odstraniti sredstvo s suho krpo in sprati kožo z obilo vode.; SPo 2: Po uporabi oprati vso zaščitno obleko.; SPo 4: Embalažo odpreti na prostem in v suhih razmerah.; SPr 1: Vabe je treba nastaviti varno, tako da je tveganje zaužitja za druge živali minimalno. Zavarovati vabe tako, da jih glodavci ne morejo raznesti .

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

gozdna drevesnica: zagotovljena z načinom uporabe, okrasne rastline: zagotovljena z načinom uporabe, poljščine: zagotovljena z načinom uporabe, sadovnjak: zagotovljena z načinom uporabe, travinje: zagotovljena z načinom uporabe, trta (za namizno in vinsko grozdje): zagotovljena z načinom uporabe, vrtnine: zagotovljena z načinom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-124/13/4

6.5.2014

31.7.2025

Podaljšanje

U34330-124/13/9

1.4.2022

31.7.2025


| |