Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 31.5.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

BUZZIN

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

metribuzin

70

38083013

21087-64-9HRAC: 5

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

Sharda Cropchem Limited

Zastopnik, distributer:

METROB, D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.7.2023

 

Uporaba na:

SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.)

Uporaba proti:

CHEAL: bela metlika (Chenopodium album L.); POLPE: breskova dresen (Persicaria maculosa Gray); POAAN: enoletna latovka (Poa annua L.); MERAN: enoletni golšec (Mercurialis annua L.); GGGAN: enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel); BBBAN: enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel); ECHCG: navadna kostreba (Echinochloa crus-galli (L.) P.BEAUV.); FUMOF: navadna rosnica (Fumaria officinalis L.); STEME: navadna zvezdica (Stellaria media (L.) VILL./CYR.); SENVU: navadni grint (Senecio vulgaris L.); POLCO: navadni slakovec (Fallopia convolvulus (Linnaeus) Löve (Linnaeus) Löve); GAETE: navadni zebrat (Galeopsis tetrahit L.); MATIN: nedišeča trirobka (Tripleurospermum inodorum (Linnaeus) Schultz Bipontinus (Linnaeus) Schultz Bipontinus); VIOAR: njivska vijolica (Viola arvensis MURR.); THLAR: njivski mošnjak (Thlaspi arvense L.); BRSNN: oljna ogrščica (Brassica napus L. subsp. Napus); SOLNI: pasje zelišče (Solanum nigrum L.); VERPE: perzijski jetičnik (Veronica persica POIR.); GALAP: plezajoča lakota (Galium aparine L.); 1DIGG: srakonja (Digitaria FABR.); AMARE: srhkodlakavi ščir (Amaranthus retroflexus L.); LAMPU: škrlatnordeča mrtva kopriva (Lamium purpureum L.); LOLPE: trpežna ljuljka (Lolium perenne L.)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P102: Hraniti zunaj dosega otrok. ; P270: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

krompir: zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-49/13/5

19.6.2014

31.7.2023

Sprememba

U34330-239/14/2

5.9.2014

31.7.2023

Sprememba

U34330-49/13/9

21.2.2017

31.7.2023

Podaljšanje

U34330-49/13/11

14.9.2018

31.7.2023

Sprememba

U34330-6/19/3

4.3.2019

31.7.2023

Podaljšanje

U34330-48/19/5

12.6.2019

31.7.2023

Podaljšanje

U34330-1/21/9

7.7.2021

31.7.2023

Sprememba

U34330-49/13/32

20.7.2022

31.7.2023


| |