Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 1.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

MOXA

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

trineksapak-etil

25

38083090

95266-40-3

 

Formulacija:

koncentrat za emulzijo (EC)

Skupina nevarnosti:

GHS02, GHS07, GHS09, GHS08

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

FITOREGULATOR

Proizvajalec:

GLOBACHEM NV

Zastopnik, distributer:

BELCHIM CROP PROTECTION SI D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

30.4.2024

 

Uporaba na:

HORVX: ječmen (jari+ozimni) (Hordeum vulgare L.); AVESA: oves (jari+ozimni) (Avena sativa L.); TRZAX: pšenica (jari+ozimni) (Triticum aestivum L.); SECCE: rž (ozimni) (Secale cereale L.); 1GRAF: trave (za semensko pridelavo) (Poaceae); 1TTLG: tritikala (ozimni) (X Triticosecale Wittm.)

Uporaba proti:

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H226: Vnetljiva tekočina in hlapi. ; H319: Povzroča hudo draženje oči. ; H332: Zdravju škodljivo pri vdihavanju.; H335: Lahko povzroči draženje dihalnih poti. ; H373: Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.; H411: Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P210: Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.; P260: Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. ; P304+P340: PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.; P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.Nadalj. z izpiranjem; P314: Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P403+P235: Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPo 4: Embalažo odpreti na prostem in v suhih razmerah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

ječmen (jari+ozimni): zagotovljena s časom uporabe, oves (jari+ozimni): zagotovljena s časom uporabe, pšenica (jari+ozimni): zagotovljena s časom uporabe, rž (ozimni): zagotovljena s časom uporabe, trave (za semensko pridelavo): zagotovljena s časom uporabe, tritikala (ozimni): zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-63/14/4

1.9.2014

30.4.2024

Sprememba

U34330-104/15/7

30.7.2015

30.4.2024

Sprememba

U34330-63/14/9

3.3.2017

30.4.2024

Podaljšanje

U34330-63/14/11

17.4.2018

30.4.2024

Sprememba

U34330-8/19/6

11.4.2019

30.4.2024

Podaljšanje

U34330-1/20/10

26.3.2020

30.4.2024

Podaljšanje

U34330-1/22/12

28.3.2022

30.4.2024

Sprememba

U34330-63/14/22

14.2.2023

30.4.2024


| |