Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 1.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

GEOXE

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

fludioksonil

50

38082080

131341-86-1FRAC: E/12

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

Syngenta Crop Protection AG

Zastopnik, distributer:

SYNGENTA AGRO D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.10.2024

 

Uporaba na:

PYUCO: hruška (Pyrus communis L.); MABSD: jablana (Malus domestica)

Uporaba proti:

PEZIAL: grenka gniloba jabolk (Phlyctema vagabunda (Massee) Desmazieres); BOTRCI: siva plesen (Botryotinia fuckeliana (DE BARY) WHETZEL); PENIEX: zelena gniloba sadja (Penicillium expansum LINK ex GRAY)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. ; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.; P272: Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P302+P352: PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode/ …; P333+P313: Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P363: Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

hruška: 3 dni, jablana: 3 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-193/13/4

12.9.2014

31.10.2024

Podaljšanje

U34330-48/19/8

3.10.2019

31.10.2024

Podaljšanje

U34330-1/21/15

13.10.2021

31.10.2024

Podaljšanje

U34330-1/22/38

8.12.2022

31.10.2024


| |