Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 29.10.2020

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

LUNA EXPERIENCE

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS

fluopiram

20

38082080

658066-35-4

tebukonazol

20

38082050

107534-96-3

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija (SC)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS08, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

Bayer AG, Leverkusen

Zastopnik, distributer:

BAYER D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.8.2021

 

Uporaba na:

PRNPS: breskev (Prunus persica BATSCH); BRSOK: brokoli (Brassica oleracea convar. botrytis var. cymosa); BRSOF: brstični ohrovt (Brassica oleracea L. var. gemmifera DC./ZENK); BRSOB: cvetača (Brassica oleracea L. var. botrytis subvar. cultiflora DC.); ALLCE: čebula (Allium cepa L.); ALLSA: česen (Allium sativum L.); PRNAV: češnja (Prunus avium L.); BRSOL: glavnato zelje (Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.); MABSD: jablana (Malus domestica); 1DAUG: korenje (Daucus L.); PYUCO: navadna hruška (Pyrus communis L.); PRNPN: nektarina (Prunus persica BATSCH var. nucipersica (L.) SCHNEID.); BRSOS: ohrovt, glavnati (Brassica oleracea convar. capitata var. subauda); ALLPO: por (Allium porrum L.); PRNDO: sliva (Prunus domestica L.); VITVI: vinska trta za pridelavo vinskega grozdja (vinska trta za pridelavo vinskega grozdja); PRNCE: višnja (Prunus cerasus L.)

Uporaba proti:

MONILA: cvetna monilija (Monilinia laxa (ADERHOLD & RUHLAND) HONEY); PUCCAL: česnova rja (Puccinia allii (DE CANDOLLE) RUDOLPH); BLUMJA: češnjeva listna pegavost (Blumeriella jaapii (REHM) VON ARX); 1PENIG: čopičaste plesni (Penicillium LINK); GUIGBI: črna grozdna gniloba (Guignardia bidwellii (ELLIS) VIALA & RAVAZ); ALTEBA: črna listna pegavost kapusnic (Alternaria brassicae (BERKELEY) SACCARDO); ALTESP: črne listne pegavosti (Alternaria spp.); PEZIAL: grenka gniloba jabolk (Pezicula alba Guthrie); GLOESP: grenke gnilobe sadja (Gloeosporium SACC.); NECTGA: jablanov rak (Nectria galligena BRESADOLA); VENTIN: jablanov škrlup (Venturia inaequalis (COOKE) G.WINT./ADERH.); PODOLE: jablanova pepelovka (Podosphaera leucotricha (ELLIS & EVERH.) E.S.SALMON); ALTEDA: korenjev listni ožig (Alternaria dauci (KUEHN) GROVES & SKOLKO); STIGCA: listna luknjičavost koščičarjev (Stigmina carpophila (LEV.) M.B.ELLIS); MONIFG: navadna sadna gniloba (Monilinia fructigena (ADERHOLD & RUHLAND) HONEY); MYCOBR: obročkasta listna pegavost (Mycosphaerella brassicicola); UNCINE: oidij vinske trte (Uncinula necator (SCHWEIN.) BURRILL); ERYSHE: pepelovka kobulnic (Erysiphe heraclei DC. ex ST.-AMAN); ALTEPO: porova škrlatna pegavost (Alternaria porri (ELLIS) CIF.); POLTRU: rdeča listna pegavost češpelj (Polystigma rubrum DC.); 1STEMG: rjava pegavost (Stemphylium WALLR. spp.); MONISP: sadne gnilobe, monilije (Monilinia HONEY); BOTRCI: siva plesen (Botryotinia fuckeliana (DE BARY) WHETZEL); SCLESQ: siva plesen čebulnih listov (Botryotinia squamosa VIENNOT-BOURGIN); PLEOHE: vijolične pegavosti (Pleospora herbarum (PERS. ex FR.) RABENH.)

Opozorila in obvestila:

EUH208: Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H319: Povzroča hudo draženje oči. ; H351: Sum povzročitve raka.; H361d: Sum škodljivosti za nerojenega otroka.; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P281: Uporabiti predpisano osebno zaščitno opremo. ; P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.Nadalj. z izpiranjem; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P405: Hraniti zaklenjeno. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

breskev: 7 dni, brokoli: 14 dni, brstični ohrovt: 14 dni, cvetača: 14 dni, čebula: 7 dni, česen: 7 dni, češnja: 7 dni, glavnato zelje: 14 dni, jablana: 14 dni, korenje: 14 dni, navadna hruška: 14 dni, nektarina: 7 dni, ohrovt, glavnati: 14 dni, por: 21 dni, sliva: 7 dni, vinska trta za pridelavo vinskega grozdja: 28 dni, višnja: 7 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-109/14/7

29.10.2014

31.8.2021

Sprememba

U34330-109/14/15

1.3.2016

31.8.2021

Sprememba

U34330-109/14/20

1.3.2017

31.8.2021

Sprememba

U34330-109/14/25

29.5.2018

31.8.2021

Podaljšanje

U34330-48/19/1

4.6.2019

31.8.2021


| |