Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 7.8.2022

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

CHAMPION 50 WG

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

baker v obliki bakrovega hidroksida

50

38082010

20427-59-2FRAC: M/M01

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

GHS05, GHS06, GHS09

Opozorilna beseda:

Nevarno

Uporaba:

FUNGICID, BAKTERICID

Proizvajalec:

NUFARM GmbH & Co KG

Zastopnik, distributer:

KARSIA, kmetijska proizvodnja, proizvodnja vin, trgovina, izvoz-uvoz, Dutovlje, d.o.o. Poslovalnica Ljubljana,Tržaška cesta 132,Ljubljana

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

30.4.2023

 

Uporaba na:

VACCO: ameriška borovnica (Vaccinium corymbosum L.); 1CUCF: bučevke z užitno lupino (Cucurbitaceae); ALLCE: čebula (Allium cepa L.); ALLSA: česen (Allium sativum L.); PRNAV: češnja (Prunus avium L.); SOLME: jajčevec (Solanum melongena L.); PRNAR: marelica (Prunus armeniaca L.); CYLAV: navadna leska (Corylus avellana L.); PHSVX: navadni fižol (Phaseolus vulgaris L.); PIBSX: navadni grah (Pisum sativum L.); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); 1IUGG: oreh (Juglans L.); CPSAN: paprika (Capsicum annuum L.); LYPES: paradižnik (Lycopersicon esculentum MILL.); PRNDO: sliva (Prunus domestica L.); ALLAS: šalotka (Allium cepa L. var. ascalonicum); PRNCE: višnja (Prunus cerasus L.)

Uporaba proti:

PSDMSP: bakterijske pegavosti iz rodu Pseudomonas (Pseudomonas sp.); VALSCI: breskov rak (Cytospora sp.); PERODE: čebulna plesen (Peronospora destructor (BERK.) CASP. in BERK.); 1FUSCG: glive iz rodu Fusicoccum (Fusicoccum (anamorphic genus)); 1NECTG: glive iz rodu Nectria (Nectria); 1PHYTG: glive iz rodu Phytophtora (Phytophtora DE BARY); TAPHSP: kodravosti iz rodu Taphrina (Taphrina); PSPECU: kumarna plesen (Pseudoperonospora cubensis (BERK. & M.A.CURTIS) ROSTOVZEV); 1STIGG: listne luknjičavosti iz rodu Stigmina (Stigmina sp.); 1POLTG: listne pegavosti iz rodu Polystigma (Polystigma sp.); GODRCV: odmiranje stebel borovnic (Godronia cassandrae f. sp. vaccinii); XANTSP: ožigi, ki jih povzročajo glive iz rodu Xanthomonas (Xanthomonas sp.); BLMESP: pepelovke iz rodu Blumeria (Blumeria sp.); 1PEROF: plesni (Peronosporaceae); DIAPVA: sušenje vej na borovnicah (Diaporthe vaccinii Shear)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H302: Zdravju škodljivo pri zaužitju.; H318: Povzroča hude poškodbe oči. ; H331: Strupeno pri vdihavanju.; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.; P264: Po uporabi temeljito umiti … ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P284: [Ob nezadostnem prezračevanju] nositi opremo za zaščito dihal.; P301+P312: PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P304+P340: PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.; P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.Nadalj. z izpiranjem; P330: Izprati usta. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

ameriška borovnica: zagotovljena s časom uporabe, bučevke z užitno lupino: 3 dni, čebula: 3 dni, česen: 3 dni, češnja: 21 dni, jajčevec: 3 dni, marelica: 21 dni, navadna leska: zagotovljena s časom uporabe, navadni fižol: 3 dni, navadni grah: 3 dni, okrasne rastline: karenca ni potrebna, oreh: zagotovljena s časom uporabe, paprika: 7 dni, paradižnik: 10 dni, sliva: 21 dni, šalotka: 3 dni, višnja: 21 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Podaljšanje

327-02-25/00

27.2.2003

20.12.2016

Sprememba

327-02-25/00/2

16.3.2004

20.12.2016

Razširitev uporabe

327-02-397/05/7

30.1.2006

20.12.2016

Razširitev uporabe

327-02-397/05/6

30.1.2006

20.12.2016

Sprememba

327-02-25/00/6

27.11.2009

20.12.2016

Razširitev uporabe

3433-523/09/3

14.9.2010

20.12.2016

Sprememba

327-02-25/00/9

25.11.2010

20.12.2016

Začasno podaljšanje

327-02-25/00/10

10.6.2011

20.12.2016

Sprememba

U34330-61/14/3

1.4.2014

20.12.2016

Začasno podaljšanje

U34330-133/14/1

27.5.2014

20.12.2016

Začasno podaljšanje

U34330-133/14/6

29.10.2015

20.12.2016

Podaljšanje

U34330-133/14/12

21.12.2016

30.4.2023

Sprememba

U34330-133/14/17

26.7.2017

30.4.2023

Sprememba

U34330-133/14/20

9.11.2017

30.4.2023

Registracija

SFS 8025

3.2.1998

26.2.2003

Podaljšanje

U34330-133/14/22

29.1.2019

30.4.2023

Sprememba

U34330-133/14/26

11.6.2019

30.4.2023

Podaljšanje

U34330-133/14/36

16.12.2020

30.4.2023


| |