Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 31.5.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

METAFOL WG

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

metamitron

70

38083013

41394-05-2HRAC: 5

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

UPL Holdings Coöperatief U.A.

Zastopnik, distributer:

PICOUNT D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.8.2024

 

Uporaba na:

BEAVC: krmna pesa (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. crassa Helm); BEAVA: sladkorna pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. altissima DOELL.)

Uporaba proti:

CHEAL: bela metlika (Chenopodium album L.); CHEHY: izrodna metlika (Chenopodiastrum hybridum Fuentes); 1MATG: kamilice (Matricaria L.); POLCO: navadni slakovec (Fallopia convolvulus (Linnaeus) Löve (Linnaeus) Löve); VERPE: perzijski jetičnik (Veronica persica POIR.); AMARE: srhkodlakavi ščir (Amaranthus retroflexus L.); TTTDD: širokolistni plevel (širokolistni plevel)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H302: Zdravju škodljivo pri zaužitju.; H319: Povzroča hudo draženje oči. ; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P264: Po uporabi temeljito umiti … ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P301+P312: PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P337+P313: Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

krmna pesa: zagotovljena s časom uporabe, sladkorna pesa: zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-27/14/3

16.12.2014

31.8.2024

Sprememba

U34330-104/15/4

30.7.2015

31.8.2024

Podaljšanje

U34330-1/20/20

14.8.2020

31.8.2024

Sprememba

U34330-24/22/3

13.5.2022

31.8.2024

Podaljšanje

U34330-1/22/25

18.7.2022

31.8.2024


| |