Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 6.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

QUICKPHOS PELLETS 56 GE

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

drugo

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

aluminijev fosfid

56

38081090

20859-73-8IRAC: 24A

 

Formulacija:

pripravek za sproščanje plina (GE)

Skupina nevarnosti:

GHS02, GHS06, GHS09

Opozorilna beseda:

Nevarno

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

UPL Holdings Coöperatief U.A.

Zastopnik, distributer:

DDD, D.O.O. KOPER

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.8.2024

 

Uporaba na:

PIBSX: grah (tretiranje zrnja) (Pisum sativum L.); TRZAX: pšenica (tretiranje zrnja) (Triticum aestivum L.)

Uporaba proti:

BRCHPI: grahar (Bruchus pisorum (LINNAEUS, 1758)); PLODIN: krhljev molj (Plodia interpunctella (HÜBNER, 1813)); EPHEKU: močna vešča (Ephestia kuehniella); 1TRIBG: mokarji (Tribolium MACLEAY, 1825); ORYZSU: zobati žitnik (Oryzaephilus surinamensis (LINNAEUS, 1758)); 1SITOG: žužki (Sitophilus SCHOENHERR, 1838)

Opozorila in obvestila:

EUH029: V stiku z vodo se sprošča strupen plin. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H261: V stiku z vodo se sproščajo vnetljivi plini. ; H300: Smrtno pri zaužitju. ; H310: Smrtno v stiku s kožo. ; H319: Povzroča hudo draženje oči. ; H330: Smrtno pri vdihavanju. ; H400: Zelo strupeno za vodne organizme. ; P232: Zaščititi pred vlago. ; P260: Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P284: [Ob nezadostnem prezračevanju] nositi opremo za zaščito dihal.; P301+P310: PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P302+P350: PRI STIKU S KOŽO: Nežno umiti z veliko mila in vode.; P304+P340: PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.; P310: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P330: Izprati usta. ; P337+P313: Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P363: Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo. ; P403+P233: Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPo 1: Ob stiku s kožo odstraniti sredstvo s suho krpo in sprati kožo z obilo vode.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

grah (tretiranje zrnja): zagotovljena z načinom uporabe, pšenica (tretiranje zrnja): zagotovljena z načinom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-126/14/4

17.3.2015

31.8.2024

Podaljšanje

U34330-1/20/21

14.8.2020

31.8.2024

Sprememba

U34330-126/14/8

13.5.2022

31.8.2024

Podaljšanje

U34330-1/22/25

18.7.2022

31.8.2024


| |