Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 6.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

TRINITY

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

diflufenikan

4

38083015

83164-33-4HRAC: 12

klorotoluron

25

38083023

15545-48-9HRAC: 5

pendimetalin

30

38083021

40487-42-1HRAC: 3

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija (SC)

Skupina nevarnosti:

GHS08, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

ADAMA Agriculture B.V.

Zastopnik, distributer:

KARSIA, kmetijska proizvodnja, proizvodnja vin, trgovina, izvoz-uvoz, Dutovlje, d.o.o. Poslovalnica Ljubljana,Tržaška cesta 132,Ljubljana

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2024

 

Uporaba na:

HORVX: ječmen (ozimni) (Hordeum vulgare L.); TRZAX: pšenica (ozimni) (Triticum aestivum L.); SECCE: rž (ozimni) (Secale cereale L.); 1TTLG: tritikala (ozimni) (X Triticosecale Wittm.)

Uporaba proti:

POAAN: enoletna latovka (Poa annua L.); GGGAN: enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel); BBBAN: enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel); 1VERG: jetičnik (Veronica L.); 1GERG: krvomočnica (Geranium spp.); STEME: navadna zvezdica (Stellaria media (L.) VILL./CYR.); CAPBP: navadni plešec (Capsella bursa-pastoris (L.) MEDIK.); APESV: navadni srakoperec (Apera spica-venti (L.) BEAUV.); MYOAR: njivska spominčica (Myosotis arvensis (L.) HILL); VIOAR: njivska vijolica (Viola arvensis MURR.); ALOMY: njivski lisičji rep (Alopecurus myosuroides HUDS.); BRSNN: oljna ogrščica (Brassica napus L. subsp. Napus); GALAP: plezajoča lakota (Galium aparine L.); PAPRH: poljski mak (Papaver rhoeas L.); MATCH: prava kamilica (Matricaria chamomilla L.); LAMPU: škrlatnordeča mrtva kopriva (Lamium purpureum L.)

Opozorila in obvestila:

EUH208: Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H351: Sum povzročitve raka.; H361d: Sum škodljivosti za nerojenega otroka.; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P201: Pred uporabo pridobiti posebna navodila. ; P281: Uporabiti predpisano osebno zaščitno opremo. ; P308+P313: Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

ječmen (ozimni): zagotovljena s časom uporabe, pšenica (ozimni): zagotovljena s časom uporabe, rž (ozimni): zagotovljena s časom uporabe, tritikala (ozimni): zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-157/14/6

31.3.2015

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-157/14/12

25.7.2017

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-157/14/19

10.7.2019

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-157/14/23

11.12.2020

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-157/14/28

21.11.2022

31.12.2024


| |