Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 6.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

OSORNO

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

mezotrion

10

38083027

104206-8HRAC: 27

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija (SC)

Skupina nevarnosti:

GHS05, GHS07, GHS09, GHS08

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

GLOBACHEM NV

Zastopnik, distributer:

BELCHIM CROP PROTECTION SI D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.5.2033

 

Uporaba na:

ZEAMX: koruza (za zrnje in silažo) (Zea mays L. (partim))

Uporaba proti:

CHEAL: bela metlika (Chenopodium album L.); 1POLG: dresni (Polygonum L.); BBBAN: enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel); 1MATG: kamilice (Matricaria L.); 1LAMG: mrtve koprive (Lamium L.); ECHCG: navadna kostreba (Echinochloa crus-galli (L.) P.BEAUV.); ANTAR: njivska pasja kamilica (Anthemis arvensis L.); VIOAR: njivska vijolica (Viola arvensis MURR.); THLAR: njivski mošnjak (Thlaspi arvense L.)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. ; H318: Povzroča hude poškodbe oči. ; H361d: Sum škodljivosti za nerojenega otroka.; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P201: Pred uporabo pridobiti posebna navodila. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.Nadalj. z izpiranjem; P308+P313: Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P310: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P405: Hraniti zaklenjeno. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

koruza (za zrnje in silažo): zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Vzporedno trgovsko ime

U34330-147/15/2

14.1.2016

11.1.2023

Podaljšanje

U34330-147/15/3

12.7.2017

11.1.2023

Podaljšanje

U34330-147/15/6

10.5.2018

11.1.2023

Sprememba

U34330-8/19/6

11.4.2019

11.1.2023

Podaljšanje

U34330-93/15/21

8.3.2021

11.1.2023

Podaljšanje

U34330-147/15/20

12.1.2023

31.5.2033


| |