Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 3.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

DIFCOR 250 EC

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

difenokonazol

25

38082050

11944-68-3FRAC: G/3

 

Formulacija:

koncentrat za emulzijo (EC)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS08, GHS09

Opozorilna beseda:

Nevarno

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

GLOBACHEM NV

Zastopnik, distributer:

BELCHIM CROP PROTECTION SI D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2024

 

Uporaba na:

BEAVV: blitva (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. cicla (Linnaeus) Arcangeli); CICIS: cikorija (za koren) (Cichorium intybus L. var. sativum LAM. & DC.); SCVHI: črni koren (španski gadnjak) (Scorzonera hispanica L.); ARWLA: hren (Armoracia rusticana Gärtner, Meyer & Scherbius); MABSD: jablana (Malus domestica); SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.); FOEVU: navadni komarček (koromač) (Foeniculum vulgare MILL.); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); PAVSA: pastinak (Pastinaca sativa L.); PARCR: peteršilj (za koren in listje) (Petroselinum crispum (Miller) Fuss); BRSNA: rumena koleraba (Brassica napus subsp. rapifera Metzger); BRSRR: strniščna repa (Brassica rapa L.); ASPOF: špargelj (Asparagus officinalis L.); SPQOL: špinača (Spinacia oleracea L.); VITVI: trta (za namizno in vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.); 1ROSG: vrtnice (Rosa L.); NNNAA: začimbnice (začimbnice); APUGR: zelena, gomoljna (Apium graveolens var. rapaceum (Miller) Poiret); 3HERC: zelišča in užitni cvetovi (Zelišča in užitni cvetovi)

Uporaba proti:

ALTEBA: črna listna pegavost kapusnic (Alternaria brassicae (BERKELEY) SACCARDO); ALTESP: črne listne pegavosti (Alternaria spp.); VENTIN: jablanov škrlup (Venturia inaequalis (COOKE) G.WINT./ADERH.); 1SEPTG: listne pegavosti iz rodu Septoria (Septoria FRIES); UNCINE: oidij vinske trte (Erysiphe necator Schweinitz); ERYSCR: pepelovka križnic (Erysiphe cruciferarum Opiz ex. Junell); 1ERYSG: pepelovke iz rodu Erysiphe (Erysiphe HEDW); 1OIDIG: pepelovke iz rodu Oidium (Oidium LINK.); UROMBE: pesna rja (Uromyces betae TUL. ex J.KICKX fil.); PUCCHI: potrošnikova (radičeva) rja (Puccinia hieracii (Roehl.) H. Mart.); PLEOAL: rjava hruševa (beluševa) pegavost (Stemphylium vesicarium (WALLR.) SIMMONS); 1PUCCG: rje iz rodu Puccinia (Puccinia PERSOON); 1UROMG: rje iz rodu Uromyces (Uromyces LINK.); SPHRPA: šipkova pepelovka (Podosphaera pannosa (Wallroth) de Bary); PHRAMU: šipkova rja (Phragmidium mucronatum (PERS. ex PERS.) SCHLECHTEND.); ERYSCI: tobakova pepelasta plesen (Erysiphe cichoracearum DC. ex MERAT)

Opozorila in obvestila:

EUH066: Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H302: Zdravju škodljivo pri zaužitju.; H304: Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. ; H319: Povzroča hudo draženje oči. ; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P301+P310: PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P331: NE izzvati bruhanja. ; P337+P313: Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

blitva: 30 dni, cikorija (za koren): 30 dni, črni koren (španski gadnjak): 14 dni, hren: 14 dni, jablana: 14 dni, krompir: 14 dni, navadni komarček (koromač): 21 dni, okrasne rastline: karenca ni potrebna, pastinak: 14 dni, peteršilj (za koren in listje): 14 dni, rumena koleraba: 14 dni, strniščna repa: 14 dni, špargelj: zagotovljena s časom uporabe, špinača: 30 dni, trta (za namizno in vinsko grozdje): 21 dni, vrtnice: karenca ni potrebna, začimbnice: zagotovljena z načinom uporabe, zelena, gomoljna: 14 dni, zelišča in užitni cvetovi: zagotovljena z načinom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-118/15/2

19.2.2016

31.12.2024

Sprememba

U34330-118/15/8

1.3.2017

31.12.2024

Sprememba

U34330-8/19/6

11.4.2019

31.12.2024

Sprememba

U34330-118/15/16

3.9.2019

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-118/15/20

26.11.2019

31.12.2024

Sprememba

U34330-118/15/27

18.2.2021

31.12.2024

Sprememba

U34330-118/15/34

21.3.2022

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-118/15/35

15.11.2022

31.12.2024


| |