Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 27.10.2021

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

DIFCOR 250 EC

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

difenokonazol

25

38082050

11944-68-3FRAC: G/3

 

Formulacija:

koncentrat za emulzijo (EC)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS08, GHS09

Opozorilna beseda:

Nevarno

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

GLOBACHEM NV

Zastopnik, distributer:

BELCHIM CROP PROTECTION SI D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2022

 

Uporaba na:

NNNAA: (začimbnice); BEAVV: blitva (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. flavescens DC.); CICIS: cikorija (Cichorium intybus L. var. sativum LAM. & DC.); SCVHI: črni koren (Scorzonera hispanica L.); APUGR: gomoljna zelena (Apium graveolens L.); MABSD: jablana (Malus domestica); SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.); ARWLA: navadni hren (Armoracia lapathifolia GILIB. ex USTERI); FOEVU: navadni koromač (Foeniculum vulgare MILL.); ASPOF: navadni špargelj (Asparagus officinalis L.); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); PAVSA: pastinak (Pastinaca sativa L.); PARCR: pravi peteršilj (Petroselinum crispum (Mill.) A. W. Hill); BRSNA: rumena koleraba (Brassica napus L. var. napobrassica (L.) PETERM./REICHENB); BRSRR: strniščna repa (Brassica rapa L. subsp. rapa (DC.) METZG.); SPQOL: špinača (Spinacia oleracea L.); VITVI: vinska trta za pridelavo namiznega grozdja (vinska trta za pridelavo namiznega grozdja); VITVI: vinska trta za pridelavo vinskega grozdja (vinska trta za pridelavo vinskega grozdja); 1ROSG: vrtnice (Rosa L.); 3HERC: zelišča (Zelišča)

Uporaba proti:

PLEOAL: beluševa rjava pegavost (Stemphylium vesicarium (WALLR.) SIMMONS); ALTEBA: črna listna pegavost kapusnic (Alternaria brassicae (BERKELEY) SACCARDO); ALTESP: črne listne pegavosti (Alternaria spp.); VENTIN: jablanov škrlup (Venturia inaequalis (COOKE) G.WINT./ADERH.); 1SEPTG: listne pegavosti iz rodu Septoria (Septoria FRIES); UNCINE: oidij vinske trte (Uncinula necator (SCHWEIN.) BURRILL); ERYSCR: pepelovka križnic (Erysiphe cruciferarum Opiz ex. Junell); 1ERYSG: pepelovke iz rodu Erysiphe (Erysiphe HEDW); 1OIDIG: pepelovke iz rodu Oidium (Oidium LINK.); UROMBE: pesna rja (Uromyces betae TUL. ex J.KICKX fil.); PUCCHI: potrošnikova (radičeva) rja (Puccinia hieracii (Roehl.) H. Mart.); 1PUCCG: rje iz rodu Puccinia (Puccinia PERSOON); 1UROMG: rje iz rodu Uromyces (Uromyces LINK.); SPHRPA: šipkova pepelovka (Podosphaera pannosa (Wallroth) de Bary); PHRAMU: šipkova rja (Phragmidium mucronatum (PERS. ex PERS.) SCHLECHTEND.); ERYSCI: tobakova pepelasta plesen (Erysiphe cichoracearum DC. ex MERAT)

Opozorila in obvestila:

EUH066: Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H302: Zdravju škodljivo pri zaužitju.; H304: Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. ; H319: Povzroča hudo draženje oči. ; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P301+P310: PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P331: NE izzvati bruhanja. ; P337+P313: Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

: zagotovljena z načinom uporabe, blitva: 30 dni, cikorija: 30 dni, črni koren: 14 dni, gomoljna zelena: 14 dni, jablana: 14 dni, krompir: 14 dni, navadni hren: 14 dni, navadni koromač: 21 dni, navadni špargelj: zagotovljena s časom uporabe, okrasne rastline: karenca ni potrebna, pastinak: 14 dni, pravi peteršilj: 14 dni, rumena koleraba: 14 dni, strniščna repa: 14 dni, špinača: 30 dni, vinska trta za pridelavo namiznega grozdja: 21 dni, vinska trta za pridelavo vinskega grozdja: 21 dni, vrtnice: karenca ni potrebna, zelišča: zagotovljena z načinom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-118/15/2

19.2.2016

31.12.2022

Sprememba

U34330-118/15/8

1.3.2017

31.12.2022

Sprememba

U34330-8/19/6

11.4.2019

31.12.2022

Sprememba

U34330-118/15/16

3.9.2019

31.12.2022

Podaljšanje

U34330-118/15/20

26.11.2019

31.12.2022

Sprememba

U34330-118/15/27

18.2.2021

31.12.2022


| |