Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 27.10.2021

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

KARIS 10 CS

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

lambda-cihalotrin

10

38081010

91465-08-6IRAC: 3A

 

Formulacija:

kapsulirana suspenzija (CS)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

CHEMINOVA A/S

Zastopnik, distributer:

KARSIA, kmetijska proizvodnja, proizvodnja vin, trgovina, izvoz-uvoz, Dutovlje, d.o.o. Poslovalnica Ljubljana,Tržaška cesta 132,Ljubljana

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

6.5.2021

Zaloge v uporabi do:

5.11.2022

Zaloge v prodaji do:

5.11.2021

 

Uporaba na:

BRSOK: brokoli (Brassica oleracea convar. botrytis var. cymosa); BRSOF: brstični ohrovt (Brassica oleracea L. var. gemmifera DC./ZENK); BRSOB: cvetača (Brassica oleracea L. var. botrytis subvar. cultiflora DC.); BRSOL: glavnato zelje (Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.); 1HUMG: hmelj (Humulus L.); SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.); PYUCO: navadna hruška (Pyrus communis L.); TRZAX: navadna pšenica (Triticum aestivum L.); PIBSX: navadni grah (Pisum sativum L.); HORVX: navadni ječmen (Hordeum vulgare L.); AVESA: navadni oves (Avena sativa L.); BRSOS: ohrovt, glavnati (Brassica oleracea convar. capitata var. subauda); BRSNN: oljna ogrščica (Brassica napus subsp. oleifera); SECCE: rž (Secale cereale L.); 1TTLG: tritikala (X Triticosecale Wittm.)

Uporaba proti:

CEUTPL: brazdasti kljunotaj (Ceutorhynchus assimilis (PAYK., 1792)); ACYRON: grahova uš (Acyrthosiphon pisum); PSYIAT: hmeljev bolhač (Psylliodes attenuatus); PHODHU: hmeljeva listna uš (Phorodon humuli (SCHRANK)); PIERBR: kapusov belin (Pieris brassicae (LINNAEUS, 1758)); DASYBR: kapusova luskova hržica (Dasineura brassicae); BARABR: kapusova sovka (Mamestra brassicae (LINNAEUS, 1758)); PYRUNU: koruzna vešča (Ostrinia nubilalis (HÜBNER, 1796)); 1APHIF: listne uši (Aphididae); PSYLPC: mala hruševa bolšica (Cacopsylla pyricola); TRIAVA: rastlinjakov ščitkar (Trialeurodes vaporariorum (WESTWOOD, 1856)); LEMAME: rdeči žitni strgač (Oulema melanopus (L., 1758)); MELIAE: repičar (Meligethes aeneus (FABRICIUS, 1775)); PSYICH: repični bolhač (Psylliodes chrysocephala (L., 1758)); PSYLPY: velika hruševa bolšica (Cacopsylla pyrisuga)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H302: Zdravju škodljivo pri zaužitju.; H315: Povzroča draženje kože. ; H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. ; H332: Zdravju škodljivo pri vdihavanju.; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P312: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P333+P313: Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P363: Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.; SPe 8: Nevarno za čebele/ Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev ne tretirati rastlin med cvetenjem

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

brokoli: 10 dni, brstični ohrovt: 21 dni, cvetača: 7 dni, glavnato zelje: 21 dni, hmelj: 14 dni, krompir: 7 dni, navadna hruška: 7 dni, navadna pšenica: zagotovljena s časom uporabe, navadni grah: 25 dni, navadni ječmen: zagotovljena s časom uporabe, navadni oves: zagotovljena s časom uporabe, ohrovt, glavnati: 10 dni, oljna ogrščica: 42 dni, rž: zagotovljena s časom uporabe, tritikala: zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-130/15/5

30.3.2016

6.5.2021

Sprememba

U34330-130/15/13

26.7.2016

6.5.2021

Sprememba

U34330-130/15/17

27.9.2016

6.5.2021

Sprememba

U34330-130/15/19

23.12.2016

6.5.2021

Podaljšanje

U34330-130/15/22

21.3.2017

6.5.2021

Podaljšanje

U34330-130/15/30

13.3.2019

6.5.2021

Sprememba

U34330-49/19/5

16.7.2019

6.5.2021

Podaljšanje

U34330-130/15/34

5.3.2021

6.5.2021

Prenehanje dovoljenja

U34330-130/15/37

6.5.2021

6.5.2021


| |