Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 27.10.2021

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

IMIDAN 50 WG

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

fosmet

50

38081040

732-11-6IRAC: 1B

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

GHS05, GHS06, GHS09

Opozorilna beseda:

Nevarno

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

Gowan Crop Protection Limited

Zastopnik, distributer:

KARSIA, kmetijska proizvodnja, proizvodnja vin, trgovina, izvoz-uvoz, Dutovlje, d.o.o. Poslovalnica Ljubljana,Tržaška cesta 132,Ljubljana

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.7.2023

 

Uporaba na:

PRNPS: breskev (Prunus persica BATSCH); PRNAV: češnja (Prunus avium L.); MABSD: jablana (Malus domestica); PYUCO: navadna hruška (Pyrus communis L.); PRNPN: nektarina (Prunus persica BATSCH var. nucipersica (L.) SCHNEID.); OLVEU: oljka (Olea L.); 1IUGG: oreh (Juglans L.); PRNCE: višnja (Prunus cerasus L.)

Uporaba proti:

ANARLI: breskov molj (Anarsia lineatella ZELLER, 1839); CERTCA: breskova muha (Ceratitis capitata (WIEDEMANN, 1824)); RHAGCE: češnjeva muha (Rhagoletis cerasi (LINNAEUS, 1758)); ANTHPO: jablanov cvetožer (Anthonomus pomorum (LINNAEUS, 1758)); CARPPO: jabolčni zavijač (Cydia pomonella (LINNAEUS, 1758)); DACUOL: oljčna muha (Bactrocera oleae (Gmelin, 1788)); PRAYOL: oljčni molj (Prays oleae (Bernard, 1788)); RHAGCO: orehova muha (Rhagoletis completa); DROSSU: plodova vinska mušica (Drosophila suzukii (Matsumura)); 1CYDIG: sadni zavijači (Cydia HÜBNER, 1825)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H301: Strupeno pri zaužitju.; H318: Povzroča hude poškodbe oči. ; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P301+P310: PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P305: PRI STIKU Z OČMI: ; P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.Nadalj. z izpiranjem; P309+P311: PRI izpostavljenosti ali slabem počutju: pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. ; P310: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P330: Izprati usta. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.; SPe 8: Nevarno za čebele/ Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev ne tretirati rastlin med cvetenjem

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

breskev: 14 dni, češnja: 14 dni, jablana: 49 dni, navadna hruška: 49 dni, nektarina: 14 dni, oljka: 28 dni, oreh: 7 dni, višnja: 14 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-132/15/7

1.6.2016

31.7.2023

Sprememba

U34330-115/16/2

20.12.2016

31.7.2023

Razširitev uporabe

U34330-132/15/16

20.2.2019

31.7.2023

Podaljšanje

U34330-132/15/17

12.6.2019

31.7.2023

Podaljšanje

U34330-132/15/21

9.7.2021

31.7.2023


| |