Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 31.5.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

DICASH

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

dikamba

48

38083027

1918-00-9HRAC: 4

 

Formulacija:

vodotopni koncentrat (SL)

Skupina nevarnosti:

/

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

Sharda Cropchem Limited

Zastopnik, distributer:

METROB, D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2024

 

Uporaba na:

ZEAMX: koruza (za zrnje in silažo) (Zea mays L. (partim))

Uporaba proti:

1POLG: dresni (Polygonum L.); BBBAN: enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel); 1RUMG: kislice (Rumex L.); 1CHEG: metlike (Chenopodium L.); ANGAR: navadna kurja češnjica (Anagallis arvensis L.); CAGSE: navadni plotni slak (Calystegia sepium (L.) R.BR.); CIRAR: njivski osat (Cirsium arvense (L.) SCOPOLI); CONAR: njivski slak (Convolvulus arvensis L.); 1AMAG: ščir (Amaranthus L.); GGGPE: večletni ozkolistni plevel (večletni ozkolistni plevel)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H412: Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P281: Uporabiti predpisano osebno zaščitno opremo. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

koruza (za zrnje in silažo): zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-155/15/3

10.10.2016

31.12.2024

Sprememba

U34330-6/19/3

4.3.2019

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-48/19/16

26.11.2019

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-1/20/31

23.10.2020

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-1/22/27

20.10.2022

31.12.2024


| |