Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 27.10.2021

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

HARPUN

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

piriproksifen

10

38081090

95737-68-1IRAC: 7C

 

Formulacija:

koncentrat za emulzijo (EC)

Skupina nevarnosti:

GHS05, GHS07, GHS08, GHS09

Opozorilna beseda:

Nevarno

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

GALENIKA FITOFARMACIJA

Zastopnik, distributer:

GALENIKA-FITOFARMACIJA D.O.O., SEMENARNA LJUBLJANA d.o.o., Kolodvorska ul.9, 1000 Ljubljana

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2021

 

Uporaba na:

PRNPS: breskev (Prunus persica BATSCH); PRNAV: češnja (Prunus avium L.); MABSD: jablana (Malus domestica); CIDTK: mandarinovec (Citrus tankan HAYATA); PRNAR: marelica (Prunus armeniaca L.); PYUCO: navadna hruška (Pyrus communis L.); CUMSA: navadna kumara (Cucumis sativus L.); PRNPN: nektarina (Prunus persica BATSCH var. nucipersica (L.) SCHNEID.); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); OLVEU: oljka (Olea L.); LYPES: paradižnik (Lycopersicon esculentum MILL.); PRNDO: sliva (Prunus domestica L.); VITVI: vinska trta za pridelavo namiznega grozdja (vinska trta za pridelavo namiznega grozdja); VITVI: vinska trta za pridelavo vinskega grozdja (vinska trta za pridelavo vinskega grozdja); PRNCE: višnja (Prunus cerasus L.)

Uporaba proti:

PULVIN: veliki trtni kapar (Neopulvinaria innumerabilis); PULVFO: vrečasti kapar (Pulvinaria floccifera); PSECCI: agrumov volnati kapar (Planococcus citri (RISSO, 1813)); QUADPE: ameriški kapar (Diaspidiotus perniciosus (COMSTOCK, 1881)); 1CCPSG: bolšice (Cacopsylla OSSIANNILSSON, 1970); LECACO: češpljev kapar (Parthenolecanium corni (BUCHE, 1844)); PULVHY: hortenzijev kapar (Pulvinaria hydrangeae); CARPPO: jabolčni zavijač (Cydia pomonella (LINNAEUS, 1758)); PULVVI: mali trtni kapar (Pulvinaria vitis (LINNAEUS, 1758)); PSEAPE: murvov kapar (Pseudaulacaspis pentagona (TARGIONI-TOZZETTI, 1886)); ASPDNE: oleandrov kapar (Aspidiotus nerii); PARLOL: oljkov kapar (Parlatoria oleae); SAISOL: oljkov medič (Saissetia oleae (Olivier, 1791)); LITEVI: oljkov vrečasti kapar (Lichtensia viburni); AONDAU: pomarančev kapar (Aonidiella aurantii); TRIAVA: rastlinjakov ščitkar (Trialeurodes vaporariorum (WESTWOOD, 1856)); CERPRU: smokvin kapar (Ceroplastes rusci (LINNAEUS, 1758)); UNASEU: trdoleskin kapar (Unaspis euonymi); LEPSUL: vejičasti kapar (Lepidosaphes ulmi (LINNAEUS, 1758))

Opozorila in obvestila:

EUH066: Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H304: Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. ; H318: Povzroča hude poškodbe oči. ; H336: Lahko povzroči zaspanost ali omotico. ; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P271: Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P301+P310: PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.Nadalj. z izpiranjem; P312: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P331: NE izzvati bruhanja. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

breskev: zagotovljena s časom uporabe, češnja: zagotovljena s časom uporabe, jablana: zagotovljena s časom uporabe, mandarinovec: zagotovljena s časom uporabe, marelica: zagotovljena s časom uporabe, navadna hruška: zagotovljena s časom uporabe, navadna kumara: 3 dni, nektarina: zagotovljena s časom uporabe, okrasne rastline: zagotovljena z načinom uporabe, oljka: zagotovljena s časom uporabe, paradižnik: 3 dni, sliva: zagotovljena s časom uporabe, vinska trta za pridelavo namiznega grozdja: zagotovljena s časom uporabe, vinska trta za pridelavo vinskega grozdja: zagotovljena s časom uporabe, višnja: zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-67/15/8

28.10.2016

31.12.2021

Sprememba

U34330-67/15/12

10.3.2017

31.12.2021

Sprememba

U34330-67/15/18

12.1.2018

31.12.2021

Sprememba

U34330-67/15/21

9.10.2018

31.12.2021

Podaljšanje

U34330-48/19/14

25.11.2019

31.12.2021

Sprememba

U34330-4/18/23

22.3.2021

31.12.2021


| |