Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 27.10.2021

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

AGREE WG

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

Bacillus Thuringhiensis var. Aizawai

50

38081090

68038-71-1IRAC: 11A

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

GHS07

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

Mitsui AgriScience International S.A./B.V.

Zastopnik, distributer:

METROB, D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

30.4.2022

 

Uporaba na:

1CUCF: bučevke (Cucurbitaceae); NNNZJ: čebulnice (Alliaceae); NNNVW: gomoljnice (gomoljnice); 1HUMG: hmelj (Humulus L.); MABSD: jablana (Malus domestica); 1FRAG: jagoda (Fragaria L.); NNNOB: Jagodičevje (Jagodičevje); 1BRSG: kapusnice (Brassica L.); NNNHP: korenovke (korenovke); NNNOS: koščičasto sadno drevje (koščičarji); PYUCO: navadna hruška (Pyrus communis L.); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); OLVEU: oljka (Olea L.); 1SOLF: plodovke (PLODOVKE); 1LEGF: stročnice za zrnje in stročje (Fabaceae); VITVI: vinska trta za pridelavo namiznega grozdja (vinska trta za pridelavo namiznega grozdja); VITVI: vinska trta za pridelavo vinskega grozdja (vinska trta za pridelavo vinskega grozdja); NNNZW: vrtna trata (vrtna trata); 3HERC: zelišča (Zelišča)

Uporaba proti:

PYRUNU: koruzna vešča (Ostrinia nubilalis (HÜBNER, 1796)); POLYBO: križasti grozdni sukač (Lobesia botrana (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)); CHEIBR: mali zimski pedic (Operophtera brumata (LINNAEUS, 1758)); 1LEPIO: metulji (Lepidoptera); PRAYOL: oljčni molj (Prays oleae (Bernard, 1788)); PALPUN: oljkova vešča (Palpita unionalis); CLYSAM: pasasti grozdni sukač (Eupoecilia ambiguella (HÜBNER, 1796))

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. ; P260: Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. ; P264: Po uporabi temeljito umiti … ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P333+P313: Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P363: Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo. ; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

bučevke: karenca ni potrebna, čebulnice: karenca ni potrebna, gomoljnice: karenca ni potrebna, hmelj: karenca ni potrebna, jablana: karenca ni potrebna, jagoda: karenca ni potrebna, Jagodičevje: karenca ni potrebna, kapusnice: karenca ni potrebna, korenovke: karenca ni potrebna, koščičasto sadno drevje: karenca ni potrebna, navadna hruška: karenca ni potrebna, okrasne rastline: karenca ni potrebna, oljka: karenca ni potrebna, plodovke: karenca ni potrebna, stročnice za zrnje in stročje: karenca ni potrebna, vinska trta za pridelavo namiznega grozdja: karenca ni potrebna, vinska trta za pridelavo vinskega grozdja: karenca ni potrebna, vrtna trata: karenca ni potrebna, zelišča: karenca ni potrebna

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-197/14/1

24.11.2016

30.4.2022

Sprememba

U34330-197/14/7

11.4.2017

30.4.2022

Sprememba

U34330-197/14/10

19.5.2017

30.4.2022

Sprememba

U34330-197/14/16

22.1.2018

30.4.2022

Podaljšanje

U34330-1/20/13

26.3.2020

30.4.2022


| |