Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 29.10.2020

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

COMMAND 36 CS

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS

klomazon

36

38083027

81777-89-1

 

Formulacija:

kapsulirana suspenzija (CS)

Skupina nevarnosti:

/

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

FMC Chemical, sprl/bvba

Zastopnik, distributer:

Uvoznik za paralelni FFS:

METROB, D.O.O.

Datum veljavnosti:

31.10.2019

Zaloge v uporabi do:

30.4.2021

Zaloge v prodaji do:

30.4.2020

 

Uporaba na:

CUUPO: navadna buča, oljna (Cucurbita pepo L. var. oleifera PIETSCH); GLXMA: navadna soja (Glycine max (L.) MERR.); BRSNN: oljna ogrščica (Brassica napus subsp. oleifera); BRSNA: rumena koleraba (Brassica napus L. var. napobrassica (L.) PETERM./REICHENB); BRSRR: strniščna repa (Brassica rapa L. subsp. rapa (DC.) METZG.)

Uporaba proti:

CHEAL: bela metlika (Chenopodium album L.); POAAN: enoletna latovka (Poa annua L.); 1VERG: jetičnik (Veronica L.); ECHCG: navadna kostreba (Echinochloa crus-galli (L.) P.BEAUV.); STEME: navadna zvezdica (Stellaria media (L.) VILL./CYR.); CAPBP: navadni plešec (Capsella bursa-pastoris (L.) MEDIK.); SONAR: njivska škrbinka (Sonchus arvensis L.); TTTMM: ozkolistni plevel (ozkolistni plevel); VERPE: perzijski jetičnik (Veronica persica POIR.); GALAP: plezajoča lakota (Galium aparine L.); TTTDD: širokolistni plevel (širokolistni plevel); LAMPU: škrlatnordeča mrtva kopriva (Lamium purpureum L.)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H413: Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme. ; P102: Hraniti zunaj dosega otrok. ; P270: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

navadna buča, oljna: zagotovljena s časom uporabe, navadna soja: zagotovljena s časom uporabe, oljna ogrščica: zagotovljena s časom uporabe, rumena koleraba: zagotovljena s časom uporabe, strniščna repa: zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-106/16/4

19.12.2016

31.10.2019


| |