Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 17.4.2024

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

STARANE FORTE

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

fluroksipir

33,3

38083027

69377-81-7HRAC: 4

 

Formulacija:

koncentrat za emulzijo (EC)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

CORTEVA Agrisciences Bulgaria EOOD

Zastopnik, distributer:

CORTEVA AGRISCIENCE SLO D.O.O., SYNGENTA AGRO D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2025

 

Uporaba na:

3STREO: avtoceste/hitre ceste (avtoceste/hitre ceste); ALLCE: čebula (za čebulo) (Allium cepa L.); ALLSA: česen (Allium sativum L.); HORVX: ječmen (jari+ozimni) (Hordeum vulgare L.); ZEAMX: koruza (za zrnje in silažo) (Zea mays L. (partim)); LOLMU: mnogocvetna ljuljka (vključujoč westerwoldsko ljuljko) (Lolium multiflorum); YACKR: neobdelano kmetijsko zemljišče (praha) (neobdelano kmetijsko zemljišče); AVESA: oves (jari) (Avena sativa L.); NNNFW: pašnik (pašnik); TRZSP: pira (sevka) (jari+ozimni) (Triticum spelta L.); TRZAX: pšenica (jari+ozimni) (Triticum aestivum L.); SECCE: rž (ozimni) (Secale cereale L.); ZEAMS: sladka koruza (Zea mays subsp. saccharata Sturtevant); ALLAS: šalotka (Allium ascalonicum L.); NNNFW: travnik (travnik); 1TTLG: tritikala (ozimni) (X Triticosecale Wittm.); YGLES: železniške površine (železniške površine)

Uporaba proti:

POLPE: breskova dresen (Persicaria maculosa Gray); GASPA: drobnocvetni rogovilček (Galinsoga parviflora CAV.); BBBAN: enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel); STEME: navadna zvezdica (Stellaria media (Linnaeus) Villars); CAGSE: navadni plotni slak (Calystegia sepium (Linnaeus) R.BR.); CONAR: njivski slak (Convolvulus arvensis (Linnaeus)); GALAP: plezajoča lakota (Galium aparine (Linnaeus)); BBBPE: večletni širokolistni plevel (večletni širokolistni plevel)

Opozorila in obvestila:

EUH066: Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.; EUH210: Varnosti list na voljo na zahtevo. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. ; H335: Lahko povzroči draženje dihalnih poti. ; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P312: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P333+P313: Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

avtoceste/hitre ceste: zagotovljena s časom uporabe, čebula (za čebulo): zagotovljena s časom uporabe, česen: zagotovljena s časom uporabe, ječmen (jari+ozimni): zagotovljena s časom uporabe, koruza (za zrnje in silažo): zagotovljena s časom uporabe, mnogocvetna ljuljka (vključujoč westerwoldsko ljuljko): zagotovljena z načinom uporabe, neobdelano kmetijsko zemljišče (praha): zagotovljena z načinom uporabe, oves (jari): zagotovljena s časom uporabe, pašnik: 7 dni, pira (sevka) (jari+ozimni): zagotovljena s časom uporabe, pšenica (jari+ozimni): zagotovljena s časom uporabe, rž (ozimni): zagotovljena s časom uporabe, sladka koruza: zagotovljena s časom uporabe, šalotka: zagotovljena s časom uporabe, travnik: 7 dni, tritikala (ozimni): zagotovljena s časom uporabe, železniške površine: zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-79/16/4

19.12.2016

31.12.2024

Sprememba

U34330-65/17/4

15.9.2017

31.12.2024

Sprememba

U34330-79/16/11

27.6.2018

31.12.2024

Sprememba

U34330-79/16/15

18.9.2020

31.12.2024

Sprememba

U34330-79/16/20

22.6.2022

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-79/16/21

17.11.2022

31.12.2024


| |