Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 6.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

PROMAN

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

metobromuron

50

38083023

3060-89-7HRAC: 5

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija (SC)

Skupina nevarnosti:

GHS09, GHS08

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

Belchim Crop Protection N.V./S.A.

Zastopnik, distributer:

BELCHIM CROP PROTECTION SI D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2025

 

Uporaba na:

VICFX: bob (za semensko pridelavo) (Vicia faba L.); SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.); GLXMA: soja (za seme za olje/prehrano) (Glycine max (L.) MERR.); HELAN: sončnica (za seme za olje/prehrano) (Helianthus annuus L.)

Uporaba proti:

CHEAL: bela metlika (Chenopodium album L.); POLPE: breskova dresen (Persicaria maculosa Gray); POAAN: enoletna latovka (Poa annua L.); GGGAN: enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel); BBBAN: enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel); AVEFA: gluhi oves (Avena fatua L.); DIGSA: krvavordeča srakonja (Digitaria sanguinalis (L.) SCOP.); ECHCG: navadna kostreba (Echinochloa crus-galli (L.) P.BEAUV.); STEME: navadna zvezdica (Stellaria media (L.) VILL./CYR.); CAPBP: navadni plešec (Capsella bursa-pastoris (L.) MEDIK.); MATIN: nedišeča trirobka (Tripleurospermum inodorum (Linnaeus) Schultz Bipontinus); VIOAR: njivska vijolica (Viola arvensis MURR.); SOLNI: pasje zelišče (Solanum nigrum L.); VERPE: perzijski jetičnik (Veronica persica POIR.); AMARE: srhkodlakavi ščir (Amaranthus retroflexus L.); LAMPU: škrlatnordeča mrtva kopriva (Lamium purpureum L.); SETVI: zeleni muhvič (Setaria viridis (L.) P.BEAUV.)

Opozorila in obvestila:

EUH208: Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H351: Sum povzročitve raka.; H373: Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P201: Pred uporabo pridobiti posebna navodila. ; P260: Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P308+P313: Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

bob (za semensko pridelavo): zagotovljena s časom uporabe, krompir: zagotovljena s časom uporabe, soja (za seme za olje/prehrano): zagotovljena s časom uporabe, sončnica (za seme za olje/prehrano): zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-217/14/3

19.12.2016

31.12.2025

Sprememba

U34330-217/14/10

9.3.2018

31.12.2025

Sprememba

U34330-8/19/2

30.1.2019

31.12.2025

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-5/22/21

14.3.2022

31.12.2025

Sprememba

U34330-217/14/19

23.8.2022

31.12.2025


| |