Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 6.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

ALISTER NEW

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

diflufenikan

12

38083015

83164-33-4HRAC: 12

jodosulfuron (jodosulfuron-metil natrij)

0,75

38083023

144550-36-7HRAC: 2

mezosulfuron

0,9

38083023

400852-66-6HRAC: 2

 

Formulacija:

oljna disperzija (OD)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

Bayer AG, Leverkusen

Zastopnik, distributer:

BAYER D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2024

 

Uporaba na:

TRZAX: pšenica (ozimni) (Triticum aestivum L.)

Uporaba proti:

1VERG: jetičnik (Veronica L.); 1MATG: kamilice (Matricaria L.); POATR: latovka (Poa L.); 1LOLG: ljulke (Lolium L.); GERDI: nacepljenolistna krvomočnica (Geranium dissectum); APHAR: navadna njivka (Aphanes arvensis); STEME: navadna zvezdica (Stellaria media (L.) VILL./CYR.); VIOAR: njivska vijolica (Viola arvensis MURR.); ALOMY: njivski lisičji rep (Alopecurus myosuroides HUDS.); TTTMM: ozkolistni plevel (ozkolistni plevel); GALAP: plezajoča lakota (Galium aparine L.); PAPRH: poljski mak (Papaver rhoeas L.); TTTDD: širokolistni plevel (širokolistni plevel)

Opozorila in obvestila:

EUH208: Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H315: Povzroča draženje kože. ; H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. ; H319: Povzroča hudo draženje oči. ; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P333+P313: Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P337+P313: Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P362+P364: Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

pšenica (ozimni): zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-180/15/6

19.12.2016

5.7.2022

Sprememba

U34330-4/17/2

1.3.2017

5.7.2022

Podaljšanje

U34330-180/15/12

23.1.2018

5.7.2022

Podaljšanje

U34330-180/15/17

27.11.2019

5.7.2022

Podaljšanje

U34330-180/15/26

25.11.2021

5.7.2022

Podaljšanje

U34330-180/15/28

6.7.2022

31.10.2024

Podaljšanje

U34330-1/22/40

9.12.2022

31.10.2024


| |