Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 22.1.2022

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

SYMBIOTICA FITO - TEKOČE ŽVEPLO

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

žveplo

80

38082015

7704-34-9FRAC: M/M02

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija (SC)

Skupina nevarnosti:

/

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

CIECH Sarzyna Spółka Akcyjna

Zastopnik, distributer:

AGROPROM, D.O.O. MEDVODE

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

22.3.2021

Zaloge v uporabi do:

22.9.2022

Zaloge v prodaji do:

22.9.2021

 

Uporaba na:

PRNPS: breskev (Prunus persica BATSCH); MABSD: jablana (Malus domestica); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); VITVI: vinska trta za pridelavo namiznega grozdja (vinska trta za pridelavo namiznega grozdja); VITVI: vinska trta za pridelavo vinskega grozdja (vinska trta za pridelavo vinskega grozdja); 1ROSG: vrtnice (Rosa L.)

Uporaba proti:

SPHRPA: breskova pepelovka (Sphaerotheca pannosa (WALLR. ex FR.) LEV. var. persicae WORONICHIN); PODOLE: jablanova pepelovka (Podosphaera leucotricha (ELLIS & EVERH.) E.S.SALMON); UNCINE: oidij vinske trte (Uncinula necator (SCHWEIN.) BURRILL); SPHRPA: šipkova pepelovka (Podosphaera pannosa (Wallroth) de Bary)

Opozorila in obvestila:

EUH208: Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; P281: Uporabiti predpisano osebno zaščitno opremo. ; P309+P311: PRI izpostavljenosti ali slabem počutju: pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

breskev: 7 dni, jablana: 7 dni, okrasne rastline: karenca ni potrebna, vinska trta za pridelavo namiznega grozdja: 28 dni, vinska trta za pridelavo vinskega grozdja: 28 dni, vrtnice: karenca ni potrebna

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Vzporedno trgovsko ime

U34330-128/16/2

23.2.2017

22.3.2021

Sprememba

U34330-128/16/5

3.12.2018

22.3.2021

Podaljšanje

U34330-1/20/34

18.12.2020

22.3.2021

Prenehanje dovoljenja

U34330-128/16/7

22.3.2021

22.3.2021


| |