Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 29.10.2020

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

MONCUT

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS

flutolanil

46

38082080

66332-96-5

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija (SC)

Skupina nevarnosti:

GHS07

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

Nichino-Europe Co., Ltd

Zastopnik, distributer:

Belchim Crop Protection N.V./S.A., BELCHIM CROP PROTECTION SI D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

28.2.2022

 

Uporaba na:

SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.); NNNZS: okrasne rastline, cvetlice (okrasne rastline, cvetlice); IRISS: perunika (Iris sp.); TULAC: tulipan (Tulipa acuminata VAHL ex HORNEM.)

Uporaba proti:

RHIZSO: bela noga krompirja (Rhizoctonia solani KÜHN)

Opozorila in obvestila:

EUH208: Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H319: Povzroča hudo draženje oči. ; H412: Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P264: Po uporabi temeljito umiti … ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P309+P311: PRI izpostavljenosti ali slabem počutju: pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. ; P337+P313: Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

krompir: zagotovljena s časom uporabe, okrasne rastline, cvetlice: karenca ni potrebna, perunika: karenca ni potrebna, tulipan: karenca ni potrebna

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-53/16/2

24.2.2017

28.2.2022

Sprememba

U34330-53/16/7

2.6.2017

28.2.2022

Sprememba

U34330-53/16/11

5.11.2019

28.2.2022

Podaljšanje

U34330-53/16/16

29.1.2020

28.2.2022


| |