Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 27.10.2021

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

KANEMITE SC

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

acekvinocil

16,4

38081090

57960-19-7IRAC: 20B

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija (SC)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS08, GHS09

Opozorilna beseda:

Nevarno

Uporaba:

AKARICID

Proizvajalec:

Summit Agro Romania SRL

Zastopnik, distributer:

KARSIA, kmetijska proizvodnja, proizvodnja vin, trgovina, izvoz-uvoz, Dutovlje, d.o.o. Poslovalnica Ljubljana,Tržaška cesta 132,Ljubljana

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.8.2025

 

Uporaba na:

PRNAV: češnja (Prunus avium L.); 1HUMG: hmelj (Humulus L.); 1CUMG: kumare (Cucumis); RUBID: malina (Rubus idaeus L.); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); NNNOK: pečkato sadno drevje (pečkarji); 1RUBG: robide (Rubus L.); PRNDO: sliva (Prunus domestica L.); PRNCE: višnja (Prunus cerasus L.)

Uporaba proti:

TETRUR: navadna pršica (Tetranychus urticae KOCH, 1836); 1ERIOF: pršice šiškarice (Eriophyidae); METTUL: rdeča sadna pršica (Panonychus ulmi (KOCH, 1836))

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. ; H370: Škoduje organom .; H373: Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P260: Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P307+P311: PRI izpostavljenosti: pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.; P333+P313: Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P405: Hraniti zaklenjeno. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

češnja: 21 dni, hmelj: 21 dni, kumare: 3 dni, malina: zagotovljena s časom uporabe, okrasne rastline: karenca ni potrebna, pečkato sadno drevje: 14 dni, robide: zagotovljena s časom uporabe, sliva: 21 dni, višnja: 21 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-85/16/7

24.2.2017

31.8.2025

Sprememba

U34330-85/16/14

26.2.2018

31.8.2025


| |