Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 29.10.2020

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

PRESTOP

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

drugo

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS

Clonostachys rosea strain J1446 (Gliocladium catenulatum strain J1446)

32

38082080

 

Formulacija:

močljivi prašek (WP)

Skupina nevarnosti:

GHS07

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

Danstar Ferment AG

Zastopnik, distributer:

METROB, D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.7.2022

 

Uporaba na:

(sejančki); (potaknjenci); NNNBA: sadike (sadike); NNNVV: vrtnine (VRTNINE); 3HERC: zelišča (Zelišča)

Uporaba proti:

DIDYLY: trohnenje paradižnikovega stebla (Didymella lycopersici); 1FUSAG: fuzarioza korenin, stebla in klasa pšenice (Fusarium spp.); 1PHYTG: glive iz rodu Phytophtora (Phytophtora DE BARY); 1PYTHG: glive iz rodu Pythium (Pythium PRINGSHEIM); RHIZSP: koreninska gniloba (Rhizoctonia DI. spp.); BOTRCI: siva plesen (Botryotinia fuckeliana (DE BARY) WHETZEL)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. ; P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P333+P313: Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

: karenca ni potrebna, sadike: karenca ni potrebna, vrtnine: karenca ni potrebna, zelišča: karenca ni potrebna

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-51/16/5

20.3.2017

31.7.2022

Sprememba

U34330-51/16/10

11.5.2017

31.7.2022

Sprememba

U34330-51/16/12

18.8.2017

31.7.2022

Podaljšanje

U34330-51/16/16

12.7.2018

31.7.2022

Podaljšanje

U34330-51/16/24

3.7.2020

31.7.2022


| |