Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 1.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

CUPRABLAU Z 35 WG

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

baker v obliki bakrovega oksiklorida

35

38082010

1332-40-7FRAC: M/M01

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

FUNGICID, BAKTERICID

Proizvajalec:

CINKARNA CELJE, D.D.

Zastopnik, distributer:

CINKARNA CELJE, D.D.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2024

 

Uporaba na:

1CIDG: agrumi (Citrus L.); ATICH: aktinidija (Actinidia chinensis Planchon); VACCO: ameriška borovnica (Vaccinium corymbosum L.); VICFX: bob (za sveže zrnje in stročje) (Vicia faba L.); 1CUCF: bučevke (z užitno in neužitno lupino) (Cucurbitaceae); CVBSS: cipresa (Cupressus sp. L.); ALLCE: čebula (za čebulo) (Allium cepa L.); ALLCE: čebula (za spomladansko čebulo) (Allium cepa L.); ALLSA: česen (Allium sativum L.); NNNOB: drobno sadje in jagodičevje, drugo (drobno sadje in jagodičevje, drugo); CICEL: endivija (Cichorium endivia L.); PHSVX: fižol (za sveže zrnje in stročje) (Phaseolus vulgaris L.); PIBSX: grah (za sveže zrnje in stročje) (Pisum sativum L.); FRAAN: jagoda (Fragaria x ananassa Duchense); SOLME: jajčevec (Solanum melongena L.); RIBUC: kosmulja (Ribes uva-crispa L.); CSNSA: kostanj, pravi (Castanea sativa Miller); NNNOS: koščičarji (koščičarji); SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.); CYLAV: leska (Corylus avellana L.); NNNOG: lupinarji (lupinarji); RUBID: malina (Rubus idaeus L.); NNNVL: mladi listi ter poganjki vrtnin (mladi listi ter poganjki vrtnin); VLLLO: motovilec (Valerianella locusta (L.) LATERRADE em. BETCKE); 1MORG: murva (Morus L.); MSPGE: nešplja (Mespilus germanica Linnaeus); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); NNNZZ: okrasne rastline (cvetlice) (okrasne rastline); OLVEU: oljka (Olea europaea L.); IUGRE: oreh (Juglans regia L.); LYPES: paradižnik (Solanum lycopersicum Linnaeus); NNNOK: pečkarji (pečkarji); 1RIBG: ribez (Ribes L.); LACSA: solata (Lactuca sativa L.); ALLAS: šalotka (Allium ascalonicum L.); SPQOL: špinača (Spinacia oleracea L.); VITVI: trta (za namizno in vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.); LEPSA: vrtna kreša (draguša) (Lepidium sativum L.)

Uporaba proti:

1COLLG: antraknoze (Colletotrichum CORDA); PSDMCI: bakterijska solatna gniloba (Pseudomonas cichorii); PSDMSP: bakterijske pegavosti iz rodu Pseudomonas (Pseudomonas sp.); PSDMSX: bakterijski ožig (Pseudomonas syringae); XANTFR: bakterijski ožig jagod (Xanthomonas fragariae Kennedy & King); PSDMSA: bakterijski rak oljke (Pseudomonas syringae subsp. savastanoi); MYCOFR: bela jagodna listna pegavost (Mycosphaerella fragariae (TUL.) LINDAU); VENTCA: breskov škrlup (Venturia carpophila E.E.FISHER); SEIRCA: cipresov rak (Seiridium cardinale (Wagener) Sutton & Gibson); MONILA: cvetna monilija (Monilinia laxa (ADERHOLD & RUHLAND) HONEY); MONIVC: cvetna monilija na borovnicah (Monilinia vaccinii-corymbosi (READE) HONEY); PERODE: čebulna plesen (Peronospora destructor (BERK.) CASP. in BERK.); BLUMJA: češnjeva listna pegavost (Blumeriella jaapii (REHM) VON ARX); GUIGBI: črna grozdna gniloba (Phyllosticta ampelicida (Engelmann) van der Aa); XANTCA: črna listna pegavost (Xanthomonas campestris); DIPCRO: črna listna pegavost vrtnic (Diplocarpon rosae F.A.WOLF); COLLAC: črna pegavost (Colletotrichum acutatum); PHOPVI: črna pegavost vinske trte (Phomopsis viticola (SACCARDO) SACCARDO); ALTESP: črne listne pegavosti (Alternaria spp.); COLLLD: fižolov ožig; vdrta fižolova pegavost (Colletotrichum lindemuthianum (Sac. & Mag.) Lams. -Scrib./Br. & Cav.); 1CLADG: glive iz rodu Cladosporium (Cladosporium LINK); 1PHYTG: glive iz rodu Phytophtora (Phytophtora DE BARY); PHYTCC: gniloba koreninskega vratu (Phytophthora cactorum (LEBERT & COHN) J. SCHRÍTER); ASCOPI: grahova pegavost (Ascochyta pisi); PEROVI: grahova plesen (Peronospora viciae (Berk.) Casp. f.sp.pisi (Syd.) Boer. & Verh.); GLOESP: grenke gnilobe sadja (Gloeosporium SACC.); ERWIAM: hrušev ožig (Erwinia amylovora (BURRILL) WINSLOW ET AL.); VENTIN: jablanov škrlup (Venturia inaequalis (COOKE) G.WINT./ADERH.); BOTSOB: jablanova rjava listna pegavost (Botryosphaeria obtusa (SCHWEIN.) SHOEMAKER); DIPCEA: jagodna rdeča listna pegavost (Diplocarpon earliana); PHYTCN: koreninska gniloba borovnic (Phytophthora cinnamomi Rands); PHYTIN: krompirjeva plesen (Phytophthora infestans (MONT.) DE BARY); PSPECU: kumarna plesen (Pseudoperonospora cubensis (BERK. & M.A.CURTIS) ROSTOVZEV); COLLLA: kumarni ožig (Colletotrichum lagenarium); CYTOCO: leskov rak (Cytospora corylicola); STIGCA: listna luknjičavost koščičarjev (Wilsonomyces carpophilus (Léveillé) Adaskaveg, Ogawa & Butler); MYCOMC: listna pegavost kostanjev (Mycosphaerella maculiformis (Persoon) Schröter); 1MYCOG: listne pegavosti iz rodu Mycosphaerella (Mycosphaerella JOHANSON); MONIFG: navadna sadna gniloba (Monilinia fructigena (ADERHOLD & RUHLAND) HONEY); GODRCV: odmiranje stebel borovnic (Godronia cassandrae f. sp. vaccinii); CYCLOL: oljkova kozavost (Cycloconium oleaginum CAST.); XANTSP: ožigi, ki jih povzročajo glive iz rodu Xanthomonas (Xanthomonas sp.); MYCORI: pegavost jagodičevja (Mycosphaerella ribis); PLASVI: peronospora vinske trte (Plasmopara viticola (BERK. & M.A.CURTIS) BERL. & DE TONI in SACC.); 1PEROF: plesni (Peronosporaceae); PSPZTR: rdeči listni ožig vinske trte (Pseudopeziza tracheiphila MÜLLER-THURGAU); CAPDSP: sajavost (Capnodium MONTAGNE sp.); CAPDCI: sajavost agrumov (Capnodium citri MONTAGNE); MARSPA: solatna pegavost (Microdochium panattonianum (BERLESE) B. SUTTON, GALEA & PRICE); BREMLA: solatna plesen (Bremia lactucae REGEL); DIAPVA: sušenje vej na borovnicah (Diaporthe vaccinii Shear); SPILER: škrlup na nešplji (Spilocaea eriobotryae (CAV.) HUGHES); ASCOFA: vdrta bobova pegavost (Didymella fabae); PSPESR: vrtnična plesen (Peronospora sparsa Berkeley)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H319: Povzroča hudo draženje oči. ; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.Nadalj. z izpiranjem; P308+P313: Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

agrumi: zagotovljena s časom uporabe, aktinidija: zagotovljena s časom uporabe, ameriška borovnica: zagotovljena s časom uporabe, bob (za sveže zrnje in stročje): 3 dni, bučevke (z neužitno lupino): 7 dni, bučevke (z užitno lupino): 3 dni, cipresa: karenca ni potrebna, čebula (za čebulo): 3 dni, čebula (za spomladansko čebulo): 3 dni, česen: 3 dni, drobno sadje in jagodičevje, drugo: zagotovljena s časom uporabe, endivija: 7 dni, fižol (za sveže zrnje in stročje): 3 dni, grah (za sveže zrnje in stročje): 3 dni, jagoda: 3 dni, jajčevec: zagotovljena s časom uporabe, kosmulja: zagotovljena s časom uporabe, koščičarji: zagotovljena s časom uporabe, krompir: 14 dni, lupinarji: zagotovljena s časom uporabe, malina: zagotovljena s časom uporabe, mladi listi ter poganjki vrtnin: 7 dni, motovilec: 7 dni, murva: zagotovljena s časom uporabe, nešplja: zagotovljena s časom uporabe, okrasne rastline: karenca ni potrebna, okrasne rastline (cvetlice): karenca ni potrebna, oljka: 14 dni, paradižnik: zagotovljena s časom uporabe, pečkarji: zagotovljena s časom uporabe, ribez: zagotovljena s časom uporabe, solata: 7 dni, šalotka: 3 dni, špinača: 7 dni, trta (za namizno in vinsko grozdje): 21 dni, vrtna kreša (draguša): 7 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-66/16/5

22.3.2017

31.12.2024

Sprememba

U34330-66/16/14

21.5.2018

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-66/16/18

15.10.2018

31.12.2024

Sprememba

U34330-66/16/21

3.12.2018

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-66/16/32

25.11.2019

31.12.2024

Razširitev uporabe

U34330-66/16/36

11.3.2020

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-66/16/43

6.12.2022

31.12.2024


| |