Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 31.5.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

TALISMAN

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

nikosulfuron

4

38083023

111991-09-4HRAC: 2

 

Formulacija:

oljna disperzija (OD)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

GALENIKA FITOFARMACIJA A.D.

Zastopnik, distributer:

GALENIKA-FITOFARMACIJA D.O.O., SEMENARNA LJUBLJANA, D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2024

 

Uporaba na:

ZEAMX: koruza (za zrnje in silažo) (Zea mays L. (partim))

Uporaba proti:

CHEAL: bela metlika (Chenopodium album L.); POLPE: breskova dresen (Persicaria maculosa Gray); SORHA: divji sirek (Sorghum halepense PERSOON); GASPA: drobnocvetni rogovilček (Galinsoga parviflora CAV.); GGGAN: enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel); BBBAN: enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel); DIGSA: krvavordeča srakonja (Digitaria sanguinalis (L.) SCOP.); CHEPO: mnogosemenska metlika (Lipandra polysperma (Linnaeus) Fuentes, Uotila & Borsch); ECHCG: navadna kostreba (Echinochloa crus-galli (L.) P.BEAUV.); DATST: navadni kristavec (Datura stramonium L.); HIBTR: navadni oslez (Hibiscus trionum L.); CAPBP: navadni plešec (Capsella bursa-pastoris (L.) MEDIK.); VIOAR: njivska vijolica (Viola arvensis MURR.); CONAR: njivski slak (Convolvulus arvensis L.); VERPE: perzijski jetičnik (Veronica persica POIR.); MATCH: prava kamilica (Matricaria chamomilla L.); POLAV: ptičja dresen (Polygonum aviculare L.); AMARE: srhkodlakavi ščir (Amaranthus retroflexus L.); LAMPU: škrlatnordeča mrtva kopriva (Lamium purpureum L.); GGGPE: večletni ozkolistni plevel (večletni ozkolistni plevel); PLAMA: veliki trpotec (Plantago major L.); SETVI: zeleni muhvič (Setaria viridis (L.) P.BEAUV.)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H315: Povzroča draženje kože. ; H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. ; H319: Povzroča hudo draženje oči. ; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.; P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.Nadalj. z izpiranjem; P332+P313: Če nastopi draženje kože: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P337+P313: Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P362+P364: Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

koruza (za zrnje in silažo): zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-65/15/2

13.4.2017

31.12.2024

Sprememba

U34330-65/15/7

22.1.2018

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-48/19/14

25.11.2019

31.12.2024

Sprememba

U34330-4/18/23

22.3.2021

31.12.2024

Sprememba

U34330-4/18/29

2.11.2021

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-1/21/20

1.12.2021

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-1/22/42

9.12.2022

31.12.2024


| |