Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 31.5.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

SPANDIS

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

dikamba

40

38083027

1918-00-9HRAC: 4

nikosulfuron

10

38083023

111991-09-4HRAC: 2

prosulfuron

4

38083023

94125-34-5HRAC: 2

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

Syngenta Crop Protection AG

Zastopnik, distributer:

SYNGENTA AGRO D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2023

 

Uporaba na:

ZEAMX: koruza (za zrnje in silažo) (Zea mays L. (partim))

Uporaba proti:

ABUTH: baržunasti oslez (Abutilon theophrasti MED.); POLPE: breskova dresen (Persicaria maculosa Gray); SORHA: divji sirek (Sorghum halepense PERSOON); GASPA: drobnocvetni rogovilček (Galinsoga parviflora CAV.); POAAN: enoletna latovka (Poa annua L.); MERAN: enoletni golšec (Mercurialis annua L.); GGGAN: enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel); BBBAN: enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel); 1MATG: kamilice (Matricaria L.); 1CHEG: metlike (Chenopodium L.); 1LAMG: mrtve koprive (Lamium L.); ECHCG: navadna kostreba (Echinochloa crus-galli (L.) P.BEAUV.); STEME: navadna zvezdica (Stellaria media (L.) VILL./CYR.); XANPU: navadni bodič (Xanthium strumarium L.); DATST: navadni kristavec (Datura stramonium L.); HIBTR: navadni oslez (Hibiscus trionum L.); CAPBP: navadni plešec (Capsella bursa-pastoris (L.) MEDIK.); CAGSE: navadni plotni slak (Calystegia sepium (L.) R.BR.); POROL: navadni tolščak (Portulaca oleracea L.); SINAR: njivska gorjušica (Sinapis arvensis L.); SONAR: njivska škrbinka (Sonchus arvensis L.); ALOMY: njivski lisičji rep (Alopecurus myosuroides HUDS.); THLAR: njivski mošnjak (Thlaspi arvense L.); CIRAR: njivski osat (Cirsium arvense (L.) SCOPOLI); CONAR: njivski slak (Convolvulus arvensis L.); SOLNI: pasje zelišče (Solanum nigrum L.); AMBEL: pelinolistna ambrozija (Ambrosia artemisiifolia L.); AGRRE: plazeča pirnica (Elymus repens (Linnaeus) Gould); GALAP: plezajoča lakota (Galium aparine L.); 1PANG: proso (Panicum L.); POLAV: ptičja dresen (Polygonum aviculare L.); SETPU: sivozeleni muhvič (Setaria helvola (C. Linnaeus) Römer & Schultes); POLLA: ščavjelistna dresen (Persicaria lapathifolia (Linnaeus) Delarbre); 1AMAG: ščir (Amaranthus L.); GGGPE: večletni ozkolistni plevel (večletni ozkolistni plevel); BBBPE: večletni širokolistni plevel (večletni širokolistni plevel); 1VIOG: vijolica (Viola L.); SETVI: zeleni muhvič (Setaria viridis (L.) P.BEAUV.)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H319: Povzroča hudo draženje oči. ; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.Nadalj. z izpiranjem; P337+P313: Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

koruza (za zrnje in silažo): zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-241/14/5

13.4.2017

31.12.2023

Podaljšanje

U34330-241/14/14

14.6.2018

31.12.2023

Podaljšanje

U34330-241/14/17

27.11.2019

31.12.2023

Podaljšanje

U34330-241/14/19

1.12.2021

31.12.2023


| |