Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 17.4.2024

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

SPANDIS

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

dikamba

40

38083027

1918-00-9HRAC: 4

nikosulfuron

10

38083023

111991-09-4HRAC: 2

prosulfuron

4

38083023

94125-34-5HRAC: 2

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

Syngenta Crop Protection AG

Zastopnik, distributer:

SYNGENTA AGRO D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.7.2025

 

Uporaba na:

ZEAMX: koruza (za zrnje in silažo) (Zea mays L. (partim))

Uporaba proti:

ABUTH: baržunasti oslez (Abutilon theophrasti MED.); POLPE: breskova dresen (Persicaria maculosa Gray); SORHA: divji sirek (Sorghum halepense (Linnaeus) Persoon); GASPA: drobnocvetni rogovilček (Galinsoga parviflora CAV.); POAAN: enoletna latovka (Poa annua (Linnaeus)); MERAN: enoletni golšec (Mercurialis annua (Linnaeus)); GGGAN: enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel); BBBAN: enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel); 1MATG: kamilice (Matricaria (Linnaeus)); 1CHEG: metlike (Chenopodium (Linnaeus)); 1LAMG: mrtve koprive (Lamium (Linnaeus)); ECHCG: navadna kostreba (Echinochloa crus-galli (Linnaeus) P.BEAUV.); STEME: navadna zvezdica (Stellaria media (Linnaeus) Villars); XANPU: navadni bodič (Xanthium strumarium (Linnaeus)); DATST: navadni kristavec (Datura stramonium (Linnaeus)); HIBTR: navadni oslez (Hibiscus trionum (Linnaeus)); CAPBP: navadni plešec (Capsella bursa-pastoris (Linnaeus) Medicus); CAGSE: navadni plotni slak (Calystegia sepium (Linnaeus) R.BR.); POROL: navadni tolščak (Portulaca oleracea (Linnaeus)); SINAR: njivska gorjušica (Sinapis arvensis (Linnaeus)); SONAR: njivska škrbinka (Sonchus arvensis (Linnaeus)); ALOMY: njivski lisičji rep (Alopecurus myosuroides HUDS.); THLAR: njivski mošnjak (Thlaspi arvense (Linnaeus)); CIRAR: njivski osat (Cirsium arvense (Linnaeus) SCOPOLI); CONAR: njivski slak (Convolvulus arvensis (Linnaeus)); SOLNI: pasje zelišče (Solanum nigrum (Linnaeus)); AMBEL: pelinolistna ambrozija (Ambrosia artemisiifolia (Linnaeus)); AGRRE: plazeča pirnica (Elymus repens (Linnaeus) Gould); GALAP: plezajoča lakota (Galium aparine (Linnaeus)); 1PANG: prosa (Panicum (Linnaeus)); POLAV: ptičja dresen (Polygonum aviculare (Linnaeus)); SETPU: sivozeleni muhvič (Setaria pumila (Poiret) Römer & Schultes); POLLA: ščavjelistna dresen (Persicaria lapathifolia (Linnaeus) Delarbre); 1AMAG: ščiri (Amaranthus (Linnaeus)); GGGPE: večletni ozkolistni plevel (večletni ozkolistni plevel); BBBPE: večletni širokolistni plevel (večletni širokolistni plevel); 1VIOG: vijolice (Viola (Linnaeus)); SETVI: zeleni muhvič (Setaria viridis (Linnaeus) Palisot de Beauvois)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H319: Povzroča hudo draženje oči. ; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.Nadalj. z izpiranjem; P337+P313: Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

koruza (za zrnje in silažo): zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-241/14/5

13.4.2017

31.7.2025

Podaljšanje

U34330-241/14/14

14.6.2018

31.7.2025

Podaljšanje

U34330-241/14/17

27.11.2019

31.7.2025

Podaljšanje

U34330-241/14/19

1.12.2021

31.7.2025

Podaljšanje

U34330-241/14/22

14.12.2023

31.7.2025


| |