Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 1.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

ISONET L PLUS

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

drugo

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

(E,Z)-7,9-dodekadien-1-il acetat

72

38089090

54364-62-4

(Z)-9-dodecen-1-il acetat

8,4

38089090

16974-11-1

 

Formulacija:

hlapljiv pripravek (dispenzer) (VP)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

FEROMON

Proizvajalec:

CBC (Europe) S.r.l.

Zastopnik, distributer:

KARSIA, kmetijska proizvodnja, proizvodnja vin, trgovina, izvoz-uvoz, Dutovlje, d.o.o. Poslovalnica Ljubljana,Tržaška cesta 132,Ljubljana

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.8.2024

 

Uporaba na:

VITVI: trta (za namizno in vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.)

Uporaba proti:

POLYBO: križasti grozdni sukač (Lobesia botrana (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)); CLYSAM: pasasti grozdni sukač (Eupoecilia ambiguella (HÜBNER, 1796))

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H315: Povzroča draženje kože. ; H411: Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P302+P352: PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode/ …; P333+P313: Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

trta (za namizno in vinsko grozdje): karenca ni potrebna

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-104/16/5

9.5.2017

31.8.2024

Sprememba

U34330-101/19/2

4.2.2020

31.8.2024

Podaljšanje

U34330-1/20/25

19.8.2020

31.8.2024

Podaljšanje

U34330-1/22/24

14.7.2022

31.8.2024


| |