Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 31.5.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

LUMAX H 537.5 SE

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

mezotrion

3,75

38083027

104206-8HRAC: 27

S-metolaklor

31,25

38083015

87392-12-9HRAC: 15

terbutilazin

18,75

38083013

5915-41-3HRAC: 5

 

Formulacija:

suspenzoemulzija (SE)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS08, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

Syngenta Crop Protection AG

Zastopnik, distributer:

SYNGENTA AGRO D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.7.2023

 

Uporaba na:

ZEAMX: koruza (za zrnje in silažo) (Zea mays L. (partim))

Uporaba proti:

ABUTH: baržunasti oslez (Abutilon theophrasti MED.); POLPE: breskova dresen (Persicaria maculosa Gray); EROSS: čapljevec (Erodium sp.); SORHA: divji sirek (Sorghum halepense PERSOON); GASPA: drobnocvetni rogovilček (Galinsoga parviflora CAV.); GGGAN: enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel); BBBAN: enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel); PANDI: golo proso (Panicum dichotomiflorum (L.) MICHX.); 1VERG: jetičnik (Veronica L.); 1MATG: kamilice (Matricaria L.); DIGSA: krvavordeča srakonja (Digitaria sanguinalis (L.) SCOP.); 1CHEG: metlike (Chenopodium L.); 1LAMG: mrtve koprive (Lamium L.); 1SETG: muhvič (Setaria P.B.); ECHCG: navadna kostreba (Echinochloa crus-galli (L.) P.BEAUV.); STEME: navadna zvezdica (Stellaria media (L.) VILL./CYR.); XANPU: navadni bodič (Xanthium strumarium L.); DATST: navadni kristavec (Datura stramonium L.); CAPBP: navadni plešec (Capsella bursa-pastoris (L.) MEDIK.); POLCO: navadni slakovec (Fallopia convolvulus (Linnaeus) Löve (Linnaeus) Löve); POROL: navadni tolščak (Portulaca oleracea L.); SINAR: njivska gorjušica (Sinapis arvensis L.); THLAR: njivski mošnjak (Thlaspi arvense L.); CONAR: njivski slak (Convolvulus arvensis L.); BRSNN: oljna ogrščica (Brassica napus L. subsp. Napus); SOLNI: pasje zelišče (Solanum nigrum L.); AMBEL: pelinolistna ambrozija (Ambrosia artemisiifolia L.); AGRRE: plazeča pirnica (Elymus repens (Linnaeus) Gould); GALAP: plezajoča lakota (Galium aparine L.); PAPRH: poljski mak (Papaver rhoeas L.); 1PANG: proso (Panicum L.); POLAV: ptičja dresen (Polygonum aviculare L.); SETPU: sivozeleni muhvič (Setaria helvola (C. Linnaeus) Römer & Schultes); 1AMAG: ščir (Amaranthus L.); 1VIOG: vijolica (Viola L.)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H302: Zdravju škodljivo pri zaužitju.; H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. ; H319: Povzroča hudo draženje oči. ; H361d: Sum škodljivosti za nerojenega otroka.; H373: Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P302+P352: PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode/ …; P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.Nadalj. z izpiranjem; P308+P313: Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P333+P313: Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P337+P313: Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P362+P364: Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

koruza (za zrnje in silažo): zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-77/16/4

23.5.2017

31.7.2023

Podaljšanje

U34330-77/16/13

16.7.2018

31.7.2023

Podaljšanje

U34330-48/19/3

6.6.2019

31.7.2023

Podaljšanje

U34330-1/21/7

7.7.2021

31.7.2023

Sprememba

U34330-77/16/25

17.11.2021

31.7.2023


| |