Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 1.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

BUZZ ULTRA DF

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

tebukonazol

75

38082050

107534-96-3FRAC: G/3

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

GHS08, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

SULPHUR MILLS LIMITED

Zastopnik, distributer:

KARSIA, kmetijska proizvodnja, proizvodnja vin, trgovina, izvoz-uvoz, Dutovlje, d.o.o. Poslovalnica Ljubljana,Tržaška cesta 132,Ljubljana, PRAMIT D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.8.2024

 

Uporaba na:

BRSNN: oljna ogrščica (jari+ozimni) (Brassica napus L.); TRZAX: pšenica (jari+ozimni) (Triticum aestivum L.)

Uporaba proti:

SCLESC: bela gniloba (Sclerotinia sclerotiorum (LIB.) DE BARY); 1FUSAG: fuzarioza korenin, stebla in klasa pšenice (Fusarium spp.); SEPTTR: pšenična listna pegavost (Zymoseptoria tritici); 1PUCCG: rje iz rodu Puccinia (Puccinia PERSOON); ERYSGR: žitna pepelovka (Blumeria graminis SPEER.)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H361d: Sum škodljivosti za nerojenega otroka.; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P201: Pred uporabo pridobiti posebna navodila. ; P202: Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi. ; P308+P313: Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

oljna ogrščica (jari+ozimni): 56 dni, pšenica (jari+ozimni): 35 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-56/13/6

29.8.2017

31.8.2024

Sprememba

U34330-56/13/10

21.3.2018

31.8.2024

Sprememba

U34330-56/13/17

21.12.2018

31.8.2024

Podaljšanje

U34330-56/13/23

21.8.2020

31.8.2024

Sprememba

U34330-56/13/29

12.1.2021

31.8.2024

Podaljšanje

U34330-56/13/35

14.7.2022

31.8.2024


| |