Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 25.6.2019

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

BOUDHA

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS

metsulfuron-metil

25

38083023

74223-64-6

tribenuron-metil

25

38083023

101200-48-0

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

Rotam Agrochemical Europe LTD.UK

Zastopnik, distributer:

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.10.2020

 

Uporaba na:

TRZAX: navadna pšenica (Triticum aestivum L.); HORVX: navadni ječmen (Hordeum vulgare L.); AVESA: navadni oves (Avena sativa L.); SECCE: rž (Secale cereale L.); 1TTLG: tritikala (X Triticosecale Wittm.)

Uporaba proti:

CHEAL: bela metlika (Chenopodium album L.); BBBAN: enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel); STEME: navadna zvezdica (Stellaria media (L.) VILL./CYR.); CAPBP: navadni plešec (Capsella bursa-pastoris (L.) MEDIK.); POLCO: navadni slakovec (Polygonum convolvulus L.); VIOAR: njivska vijolica (Viola arvensis MURR.); PAPRH: poljski mak (Papaver rhoeas L.); LAMPU: škrlatnordeča mrtva kopriva (Lamium purpureum L.); DESSO: žabji koprc (Descurainia sophia)

Opozorila in obvestila:

EUH208: Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P308+P313: Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

navadna pšenica: zagotovljena s časom uporabe, navadni ječmen: zagotovljena s časom uporabe, navadni oves: zagotovljena s časom uporabe, rž: zagotovljena s časom uporabe, tritikala: zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-182/15/13

4.9.2017

31.10.2020

Podaljšanje

U34330-182/15/17

11.10.2018

31.10.2020


| |