Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 27.10.2021

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

BOUDHA

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

metsulfuron-metil

25

38083023

74223-64-6HRAC: 2

tribenuron-metil

25

38083023

101200-48-0HRAC: 2

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

GHS09, GHS08

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

Rotam Agrochemical Europe Ltd.

Zastopnik, distributer:

BELCHIM CROP PROTECTION SI D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.3.2024

 

Uporaba na:

TRZAX: navadna pšenica (Triticum aestivum L.); HORVX: navadni ječmen (Hordeum vulgare L.); AVESA: navadni oves (Avena sativa L.); SECCE: rž (Secale cereale L.); 1TTLG: tritikala (X Triticosecale Wittm.)

Uporaba proti:

CHEAL: bela metlika (Chenopodium album L.); BBBAN: enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel); STEME: navadna zvezdica (Stellaria media (L.) VILL./CYR.); CAPBP: navadni plešec (Capsella bursa-pastoris (L.) MEDIK.); POLCO: navadni slakovec (Fallopia convolvulus (Linnaeus) Löve (Linnaeus) Löve); VIOAR: njivska vijolica (Viola arvensis MURR.); PAPRH: poljski mak (Papaver rhoeas L.); LAMPU: škrlatnordeča mrtva kopriva (Lamium purpureum L.); DESSO: žabji koprc (Descurainia sophia)

Opozorila in obvestila:

EUH208: Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H373: Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P260: Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. ; P314: Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

navadna pšenica: zagotovljena s časom uporabe, navadni ječmen: zagotovljena s časom uporabe, navadni oves: zagotovljena s časom uporabe, rž: zagotovljena s časom uporabe, tritikala: zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-182/15/13

4.9.2017

13.8.2020

Podaljšanje

U34330-182/15/17

11.10.2018

13.8.2020

Podaljšanje

U34330-182/15/25

14.8.2020

31.3.2024


| |